Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 161 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 700/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy

Data ogłoszenia:2007-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 161 POZ 1

Strona 1 z 5
22.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 700/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Praktyki te mogłyby stać się również źródłem nieporozumienia dla konsumenta i mogą wprowadzić go w błąd.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

W trosce o poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego wprowadzanie do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy powinno być zorganizowane w sposób zapewniający jak największą przejrzystość. Pozwoli to również na lepszą organizację przedmiotowej produkcji. W tym celu należy szczegółowo zdefiniować opisy handlowe, które mają być stosowane w języku każdego państwa członkowskiego przy wprowadzaniu do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy. Usprawni to również dostęp konsumentów do informacji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Artykuł 2 akapit drugi w związku z akapitem pierwszym lit. b) tego artykułu rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1) przewiduje, że Rada ma przyjąć ogólne zasady dotyczące środków mających na celu promowanie lepszej organizacji produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu.

W niektórych przypadkach mięso pochodzące z bydła w wieku do dwunastu miesięcy podlega ochronie na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (2). W takich przypadkach jest ono wprowadzane do obrotu z chronioną nazwą lub chronionym oznaczeniem, dzięki czemu może być dokładnie identyfikowane przez podmioty gospodarcze i konsumentów. Niniejsze rozporządzenie nie powinno więc naruszać tych chronionych nazw i oznaczeń.

(2)

Systemy produkcji bydła w wieku do dwunastu miesięcy i jego szczególne cechy charakterystyczne w momencie uboju różnią się często w zależności od państwa członkowskiego. Na głównych rynkach konsumpcyjnych Wspólnoty mięso pochodzące z różnych przedmiotowych systemów produkcji jest na ogół wprowadzane do obrotu z jednakowym opisem handlowym.

(7)

Różne badania wykazały, że właściwości organoleptyczne mięsa, takie jak kruchość, smak i barwa, zmieniają się w zależności od wieku i sposobu żywienia zwierzęcia, z którego mięso pochodzi.

(8) (3)

Doświadczenie wskazuje, że takie praktyki mogłyby zakłócić handel i sprzyjać nieuczciwej konkurencji. Ma to więc bezpośredni wpływ na ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Zgodnie z wynikami konsultacji publicznych zorganizowanych przez Komisję w 2005 r. dla większości konsumentów wiek zwierzęcia i jego żywienie są ważnymi kryteriami przy określaniu szczególnych cech mięsa. Natomiast waga zwierząt przy uboju wydaje się nie mieć tak dużego znaczenia.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

L 161/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2007

(9)

Systemy produkcji i typ stosowanego żywienia zwierząt w wieku do dwunastu miesięcy są na ogół związane z wiekiem przyjętym dla zwierząt przeznaczonych do uboju. Kontrola wieku przy uboju wydaje się łatwiejsza do przeprowadzenia niż kontrola stosowanego typu żywienia. W związku z powyższym stosowanie opisów handlowych różnych w zależności od wieku zwierząt powinno być wystarczające do uzyskania wymaganej przejrzystości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 161 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 70 z 200722.6.2007

  Decyzja Komisji z 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 u drobiu w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3120) (1)

 • Dz. U. L161 - 66 z 200722.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2496)

 • Dz. U. L161 - 65 z 200722.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/499/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin rodzajów Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2495)

 • Dz. U. L161 - 63 z 200722.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu z 2006 r.

 • Dz. U. L161 - 60 z 200722.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/37/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca załączniki I i III do dyrektywy Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L161 - 53 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L161 - 33 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów oraz zharmonizowany test pomiaru wycieków z niektórych systemów klimatyzacji (1)

 • Dz. U. L161 - 32 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2007 z dnia 21 czerwca 2007 ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L161 - 31 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L161 - 28 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do dihydrostreptomycyny i streptomycyny (1)

 • Dz. U. L161 - 11 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

 • Dz. U. L161 - 9 z 200722.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.