Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

Data ogłoszenia:2007-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 12

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1923/2006 (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 1).

Przez wzgląd na jasność i spójność postanowienia dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego i wywozu do krajów trzecich bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed 1 sierpnia 1996 r. powinny zostać zawarte w załączniku VIII, a postanowienia dotyczące przywozu produktów mięsnych pochodzących od zwierzyny płowej powinny zostać zawarte w załączniku IX.

(2) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 1.

L 164/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2007

(10)

Przepisy przejściowe dotyczące określonych materiałów niebezpiecznych zawarte w załączniku XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 powinny przestać obowiązywać w odniesieniu do danego kraju lub regionu niezwłocznie po przyjęciu decyzji w sprawie klasyfikacji tego kraju lub regionu. Załącznik XI powinien zatem zostać uchylony. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 999/2001. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(11)

(12)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

26.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/9

ZAŁĄCZNIK W załącznikach II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II OKREŚLENIE STATUSU BSE ROZDZIAŁ A Kryteria Status BSE państw członkowskich lub krajów trzecich lub ich regionów, w dalszej części dokumentu zwanych »państwami lub regionami«, należy określić na podstawie kryteriów ustanowionych w lit. od a) do e): W danym państwie lub regionie: a) przeprowadza się analizę ryzyka zgodnie z postanowieniami rozdziału B, określającą wszystkie możliwe czynniki występowania gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz ich rozwój w czasie w danym państwie lub regionie; b) działa system ciągłego nadzoru i kontroli BSE ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka opisanych w rozdziale B i zgodny z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nadzoru określonymi w rozdziale D; c) prowadzony jest program podnoszenia świadomości skierowany do weterynarzy, rolników oraz pracowników uczestniczących w transporcie, sprzedaży i uboju bydła, by zachęcić ich do zgłaszania wszystkich przypadków wykazujących objawy kliniczne BSE w danej subpopulacji, jak stanowi rozdział D niniejszego załącznika; d) istnieje obowiązek zgłaszania i badania bydła wykazującego kliniczne objawy BSE; e) przeprowadza się w zatwierdzonym laboratorium badania mózgu i innych tkanek pobranych w ramach systemu nadzoru i kontroli, o którym mowa w lit. b). ROZDZIAŁ B Analiza ryzyka 1. Struktura analizy ryzyka Analiza ryzyka obejmuje ocenę uwolnienia czynnika i ocenę narażenia na jego działanie. 2. Ocena uwolnienia (wyzwanie zewnętrzne)

2.1. Ocena uwolnienia obejmuje ocenę prawdopodobieństwa tego, że czynnik BSE został wprowadzony do danego państwa lub regionu za pośrednictwem towarów potencjalnie zanieczyszczonych czynnikiem BSE albo, że już jest obecny w danym państwie lub regionie. Uwzględnia się następujące czynniki ryzyka: a) obecność lub brak czynnika BSE w państwie lub regionie, a jeśli czynnik jest obecny, jego występowanie w oparciu o wynik nadzoru; b) produkcję mączki mięsno-kostnej lub skwarek ze zwierząt należących do populacji przeżuwaczy z państw o rodzimym występowaniu BSE; c) przywóz mączki mięsno-kostnej lub skwarek; d) przywóz bydła, owiec i kóz; e) przywóz paszy zwierzęcej i składników paszowych;

L 164/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 36 z 200726.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1557) (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003)

 • Dz. U. L164 - 32 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/704/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L164 - 30 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2565) (1)

 • Dz. U. L164 - 24 z 200726.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L164 - 4 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L164 - 2 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 719/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L164 - 0 z 200726.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.