Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 7 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

Data ogłoszenia:2007-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 7 - Strona 6

Strona 6 z 12

5.

Model nadzoru nad BSE Dane państwo może wybrać wykorzystanie gotowego modelu nadzoru nad BSE lub metody alternatywnej opartej na modelu nadzoru BSE, by oszacować obecność/częstość występowania BSE.

6.

Utrzymanie nadzoru Po osiągnięciu celu punktowego oraz w celu dalszego określania danego kraju lub regionu pod kątem jego statusu jako kraju o kontrolowanym lub znikomym ryzyku BSE, nadzór ograniczyć można do typu B (pod warunkiem że wszystkie pozostałe wskaźniki pozostają dodatnie). Jednakże, aby zachować zgodność z wymogami określonymi w tym rozdziale, funkcjonujący nadzór roczny musi nadal obejmować co najmniej trzy z czterech wskazanych subpopulacji. Ponadto bydło podejrzane klinicznie o zakażenie BSE musi nadal podlegać nadzorowi niezależnie od liczby zebranych punktów. Roczny nadzór w danym państwie lub regionie po osiągnięciu wymaganego celu punktowego obejmować będzie co najmniej liczbę punktów wymaganą do zgromadzenia jednej siódmej całego celu punktowego nadzoru typu B.”;

2) załącznik V otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK V OKREŚLONY MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY 1. Definicja określonego materiału niebezpiecznego Wymienione poniżej tkanki należy uznać za określony materiał niebezpieczny, jeśli pochodzą od zwierząt pochodzących z państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub jednego z ich regionów o kontrolowanym lub nieokreślonym ryzyku wystąpienia BSE: a) w odniesieniu do bydła: (i) czaszka z wyłączeniem żuchwy, zawierająca mózg i oczy oraz rdzeń kręgowy bydła w wieku powyżej 12 miesięcy; (ii) kręgosłup z wyłączeniem odcinka kręgowego ogona, wyrostków kolczystych i poprzecznych kręgu odcinka szyjnego, odcinka piersiowego i lędźwiowego oraz środkowego grzebienia krzyżowego wraz ze skrzydłami kości, ale włączając zwoje korzonków grzbietowych, bydła w wieku powyżej 24 miesięcy; oraz

26.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/15

(iii) migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka bydła w każdym wieku. b) w odniesieniu do owiec i kóz: (i) czaszka zawierająca mózg i oczy, migdałki i rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła; oraz (ii) śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku. 2. Odstępstwo dla państw członkowskich W drodze odstępstwa od pkt 1, wymienione tkanki pochodzące z państw członkowskich o znikomym ryzyku występowania BSE będą nadal uznawane za określony materiał niebezpieczny. 3. Znakowanie i usuwanie Określony materiał niebezpieczny zabarwia się barwnikiem, lub, tam gdzie to właściwe, znakuje w inny sposób natychmiast po usunięciu i likwiduje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, w szczególności jego art. 4 ust. 2. 4. 4.1. Usunięcie określonego materiału niebezpiecznego Określony materiał niebezpieczny usuwa się w: a) rzeźniach lub, tam gdzie to właściwe, innych miejscach uboju; b) zakładach rozbioru, w przypadku kręgosłupa bydła; c) tam gdzie to właściwe, w zakładach pośrednich, o których mowa w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 lub z zastosowaniem użytkowników i punktów odbioru posiadających zezwolenie i zarejestrowanych zgodnie z art. 23 ust. 2 lit. c) pkt iv), vi) oraz vii) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002. 4.2. W drodze odstępstwa od pkt 4.1 zastosowanie alternatywnego badania przy usuwaniu określonego materiału niebezpiecznego może być zatwierdzone pod następującymi warunkami: a) badania należy przeprowadzić w rzeźniach u wszystkich zwierząt kwalifikujących się do usunięcia określonego materiału niebezpiecznego; b) rzeźni nie może opuścić żaden produkt pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego, przeznaczony do użycia w żywności dla ludzi lub w karmie dla zwierząt, zanim właściwy organ nie otrzyma i nie zaakceptuje wyników badań wszystkich potencjalnie zakażonych ubitych zwierząt, w przypadku gdy u jednego z nich stwierdzono BSE; c) jeśli badanie alternatywne da wynik dodatni, cały materiał pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego, który został potencjalnie skażony w rzeźni należy zniszczyć zgodnie z pkt 3, chyba że da się zidentyfikować i przechowywać oddzielnie wszystkie części ciała łącznie ze skórą zakażonych zwierząt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 7 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 36 z 200726.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1557) (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003)

 • Dz. U. L164 - 32 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/704/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L164 - 30 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2565) (1)

 • Dz. U. L164 - 24 z 200726.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L164 - 4 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L164 - 2 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 719/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L164 - 0 z 200726.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.