Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

Data ogłoszenia:2007-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 7

Strona 1 z 12
26.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 722/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 23,

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1923/2006 (2) w celu transpozycji nowego systemu uproszczonej kategoryzacji do prawodawstwa wspólnotowego. W związku z tą zmianą należy zmienić załączniki II, V i IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w celu uwzględnienia nowego systemu kategoryzacji.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii u zwierząt. Ma zastosowanie do produkcji i wprowadzania do obrotu żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, a także w niektórych szczególnych przypadkach do ich wywozu. Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 stanowi, że status państw członkowskich, krajów trzecich i ich regionów („krajów lub regionów”) w odniesieniu do gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) ma być określony poprzez zaklasyfikowanie ich do jednej z trzech kategorii. Załącznik II do tego rozporządzenia ustanawia zasady określania statusu BSE krajów lub regionów. Artykuł 5 tego rozporządzenia stanowi także o dokonaniu ponownej oceny kategoryzacji wspólnotowej państw po ustaleniu przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) procedury klasyfikacji państw według kategorii.

W związku z brakiem decyzji w sprawie klasyfikacji krajów zgodnie z art. 5 ust. 2 lub 4 rozporządzenia (WE) nr 999/2001, przepisy art. 9 i załącznika VI nie mają zastosowania. W związku z faktem, że nowy system kategoryzacji ma stosować się od dnia 1 lipca 2007 r. i w celu dostosowania tego załącznika do zasad mających zastosowanie w ramach środków przejściowych opartych na dowodach naukowych i do zmian wprowadzonych do artykułów, należy zmienić załącznik VI.

(7)

(2)

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określa wymogi obowiązujące przy wprowadzaniu do obrotu i wywozie żywych zwierząt, ich nasienia, zarodków, komórek jajowych i produktów pochodzenia zwierzęcego. Rozdział C tego załącznika ustanawia wymogi dla wewnątrzwspólnotowego handlu niektórymi produktami. Wymogi te powinny zostać zmienione, by uwzględnić nowy system kategoryzacji.

(8)

(3)

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanawia zasady zbierania i usuwania określonych materiałów niebezpiecznych, a załącznik IX do tego rozporządzenia ustanawia zasady przywozu do Wspólnoty żywych zwierząt, zarodków, komórek jajowych i produktów pochodzenia zwierzęcego.

(9)

Punkt 5 sekcji D załącznika XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanawia środki w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed 1 sierpnia 1996 r. i przywozu do Wspólnoty produktów mięsnych pochodzących od zwierzyny płowej. Ze względu na ochronę zdrowia człowieka i zdrowia zwierząt, środki te powinny nadal obowiązywać po 1 lipca 2007 r.

(4)

Na sesji ogólnej Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w maju 2005 r. przyjęto nową uproszczoną procedurę klasyfikacji krajów według ich stopnia zagrożenia BSE w oparciu o trzy kategorie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 164 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 36 z 200726.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1557) (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003)

 • Dz. U. L164 - 32 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/704/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L164 - 30 z 200726.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2565) (1)

 • Dz. U. L164 - 24 z 200726.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L164 - 4 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L164 - 2 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200726.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 719/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L164 - 0 z 200726.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.