Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 165 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2007-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 165 POZ 2

L 165/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 724/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (*)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje: 1) w art. 7 ust. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

(1) PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 3149/92 wprowadza się następujące zmiany:

Po rozszerzeniu Wspólnoty w dniu 1 stycznia 1995 r. i w dniu 1 maja 2004 r. rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 (2) nie zostało dostosowane tak, aby uwzględniono w nim zapisy w językach nowych państw członkowskich, które przystąpiły w tych dniach do Wspólnoty. Należy zatem uwzględnić w nim zapisy w tych językach. Dla zachowania spójności z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 725/2007 (3) dostosowującym rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 w wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 stycznia 2007 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3149/92.

„Deklaracje wysyłkowe wystawiane przez agencję interwencyjną dostawcy zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku.”; 2) tekst znajdujący się w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(*) Patrz: str. 35 niniejszego Dziennika Urzędowego. (1) Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2535/95 (Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 3). 2) Dz.U. L 313 z 30.10.1992, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 133/2006 (Dz.U. L 23 z 27.1.2006, str. 11). (3) Patrz: str. 4 niniejszego Dziennika Urzędowego.

27.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/3

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Zapisy, o których mowa w art. 7 ust. 5 akapit trzeci w języku hiszpańskim: w języku czeskim: w języku duńskim: w języku niemieckim: w języku estońskim: w języku greckim: w języku angielskim: w języku francuskim: w języku włoskim: w języku łotewskim: w języku litewskim: w języku węgierskim: w języku maltańskim: Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92. Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92. Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92. Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92. Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine. Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92. Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92. Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92. Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92. Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu. Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį. Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása. Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

w języku niderlandzkim: Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92. w języku polskim: Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

w języku portugalskim: Transferźncia de produtos de intervenćão — aplicaćão do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92. w języku słowackim: w języku słoweńskim: w języku fińskim: w języku szwedzkim: Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92. Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92. Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen. Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 165 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L165 - 35 z 200727.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 208/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. dostosowującego, w wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (  Dz.U. L 61 z 28.2.2007)

 • Dz. U. L165 - 33 z 200727.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L165 - 25 z 200727.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/39/WE z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości diazynonu (1)

 • Dz. U. L165 - 21 z 200727.6.2007

  Dyrektywa 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw (1)

 • Dz. U. L165 - 8 z 200727.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2007 z 26 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki I, III, VII i X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L165 - 6 z 200727.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L165 - 4 z 200727.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. dostosowujące, w wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L165 - 1 z 200727.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 723/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.