Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 165 POZ 25

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/39/WE z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości diazynonu (1)

Data ogłoszenia:2007-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 165 POZ 25

Strona 1 z 3
27.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/25

DYREKTYWA KOMISJI 2007/39/WE z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości diazynonu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ze wspólnotowymi procedurami i praktykami, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Stwierdzono, że obecność pozostałości pestycydów na poziomie lub poniżej nowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) nie spowoduje ostrych skutków toksycznych.

(5)

Konieczne są zatem zmiany najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) określonych w załączniku II do dyrektywy 90/642/EWG, aby umożliwić właściwy nadzór i kontrolę nad zakazem stosowania pestycydów i ochronić konsumenta. Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu (WTO) zostały przeprowadzone konsultacje z partnerami handlowymi Wspólnoty na temat nowych NDP, a ich uwagi w tej sprawie zostały uwzględnione. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do dyrektywy 90/642/EWG. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy poinformowało Komisję, że może być konieczne objęcie przeglądem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) diazynonu zawartych w dyrektywie 90/642/EWG w świetle zagrożeń związanych ze spożyciem przez konsumentów. Propozycje dokonania przeglądu wspólnotowych NDP zostały przedłożone Komisji. Wspólnotowe NDP oraz poziomy zalecane przez Kodeks żywnościowy ustala się i ocenia według podobnych procedur. Dla diazynonu istnieje kilka najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) zalecanych przez Kodeks żywnościowy. Wspólnotowe NDP oparte na NDP zalecanych przez Kodeks żywnościowy zostały także poddane ocenie przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w świetle nowych informacji na temat ryzyka dla konsumentów. Długoterminowe i krótkoterminowe narażenie konsumentów na działanie diazynonu za pośrednictwem produktów spożywczych zostało ponownie zbadane i ocenione zgodnie ze wspólnotowymi procedurami i praktykami, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (2). Na tej podstawie należy ustalić nowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) gwarantujące, że nie występuje niedopuszczalne narażenie konsumentów. Tam gdzie to właściwe, krótkoterminowe narażenie konsumentów na działanie diazynonu za pośrednictwem każdego z produktów spożywczych, które mogą zawierać jego pozostałości, zostało ocenione zgodnie

(6)

(7)

(2)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

(3)

W dyrektywie 90/642/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Państwa członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do dnia 27 grudnia 2007 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne dla wdrożenia niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 28 grudnia 2007 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 165 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L165 - 35 z 200727.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 208/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. dostosowującego, w wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (  Dz.U. L 61 z 28.2.2007)

 • Dz. U. L165 - 33 z 200727.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L165 - 21 z 200727.6.2007

  Dyrektywa 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw (1)

 • Dz. U. L165 - 8 z 200727.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2007 z 26 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki I, III, VII i X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L165 - 6 z 200727.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L165 - 4 z 200727.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. dostosowujące, w wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L165 - 2 z 200727.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L165 - 1 z 200727.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 723/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.