Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2576) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 16

Strona 1 z 4
L 166/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2576)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/442/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Węgier możliwość zgłoszenia ich udziału w czwartym etapie programu pracy, zapowiadając przegląd wszystkich substancji nieobjętych tym programem, a znajdujących się w obrocie w wymienionych państwach członkowskich w dniu 30 kwietnia 2004 r.

(4)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG przewiduje, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji tej dyrektywy, zezwalać na wprowadzanie do obrotu na swoim terytorium środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po jej notyfikacji, podczas gdy równocześnie prowadzone są stopniowe badania tych substancji w ramach programu pracy. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2002 (2) wraz z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2229/2004 (3) ustanawiają szczegółowe zasady realizacji czwartego etapu programu pracy wspomnianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2229/2004 dano producentom z Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii oraz

W odniesieniu do określonych substancji nie wpłynęło zgłoszenie od żadnego producenta zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2229/2004. Również po tym jak Komisja w dniu 18 listopada 2005 r. powiadomiła państwa członkowskie o zaistniałym stanie rzeczy, żadne z nowych państw członkowskich nie wykazało zainteresowania w ustalonym terminie. W stosunku do niektórych innych sunstancji czynnych wszystkie podmioty zgłaszające wycofały się z udziału w programie pracy. W dniu 4 kwietnia 2006 r. Komisja dostarczyła państwom członkowskim odpowiednie informacje. W odniesieniu do trzech z nich państwa członkowskie zdecydowały się na działanie w drodze powiadomienia, zmierzając do dalszego uczestnictwa w programie prac zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2229/2004. W przypadku niektórych substancji czynnych nie zostało skompletowane pełne dossier, a żadne z państw członkowskich nie zdecydowało się wystąpić w charakterze powiadamiającego. W efekcie substancje czynne, o których mowa w motywach 4, 5 i 6, nie powinny być włączane do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, zaś państwa członkowskie powinny wycofać wszelkie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne.

(5)

(2)

(6)

(3)

(7)

Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą Komisji 2007/31/WE (Dz.U. L 140 z 1.6.2007, str. 44). (2) Dz.U. L 168 z 27.6.2002, str. 14. (3) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 13.

(1)

28.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/17

(8)

W przypadku niektórych z tych czynnych substancji przedstawione, a następnie przeanalizowane, przez Komisję wraz z ekspertami państw członkowskich informacje wskazują na potrzebę dalszego stosowania odnośnych substancji. Przez wzgląd na obecny stan rzeczy uzasadnione byłoby zatem przedłużenie okresu wycofania zezwoleń dla pewnych nieodzownych zastosowań, dla których brak skutecznych zamienników, przy jednoczesnym zapewnieniu ścisłych warunków mających na celu zmniejszenie wszelkiego ewentualnego ryzyka.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 32 z 200728.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/76/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonującej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (  Dz.U. L 32 z 6.2.2007)

 • Dz. U. L166 - 30 z 200728.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium państwa członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej państw członkowskich (  Dz.U. L 95 z 9.4.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 370)

 • Dz. U. L166 - 28 z 200728.6.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 365/06/COL z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L166 - 24 z 200728.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2608) (1)

 • Dz. U. L166 - 13 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 79. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L166 - 12 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L166 - 10 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L166 - 4 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 729/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L166 - 1 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 728/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.