Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2608) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 24

Strona 1 z 2
L 166/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2608)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/443/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik XII rozdział 6 sekcja B podsekcja I pkt 1 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Polsce przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B (1) do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/458/WE (2), 2004/471/WE (3), 2004/474/WE (4), 2005/271/WE (5), 2005/591/WE (6), 2005/854/WE (7), 2006/14/WE (8), 2006/196/WE (9), 2006/404/WE (10), 2006/555/WE (11), 2006/935/WE (12) i 2007/202/WE (13). Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego polskiego organu niektóre zakłady w sektorze mięsnym zakończyły proces modernizacji i obecnie całkowicie spełniają wymogi prawa wspólnotowego. Niektóre zakłady zakończyły swoją działalność, na prowadzenie której przyznano im okres przejściowy. Te zakłady

Artykuł 1 Zakłady wymienione w załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

C 227 E z 23.9.2003, str. 1392. L 156 z 30.4.2004, str. 53. L 160 z 30.4.2004, str. 56. L 160 z 30.4.2004, str. 73. L 86 z 5.4.2005, str. 13. L 200 z 30.7.2005, str. 96. L 316 z 2.12.2005, str. 17. L 10 z 14.1.2006, str. 66. L 70 z 9.3.2006, str. 80. L 156 z 9.6.2006, str. 16. L 218 z 9.8.2006, str. 17. L 355 z 15.12.2006, str. 105. L 90 z 30.3.2007, str. 86.

28.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/25

ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów, które skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Zakłady mięsne Wykaz pierwotny

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu

7 11 15 16 17 24 30 37 44 45 58 64 72 80 86 89 93 98 112 113 114 117 122 126 129 135 142 144 150 156 157

04020201 04610201 06610303 06010301 06140201 06050201 08020204 08060201 08110201 08110205 12050301 12070105 12160212 12190203 14190203 14090201 14200308 14240202 16040205 16060202 16090211 18030210 18070304 18150202 20050201 20140201 22040302 22630301 24020311 24030206 24040303

MASARNIA KARBOWO BRYGIDA I MAREK PESTA Z. M. BYD MEAT S.A. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tadeusz” Sp. z o.o. PPHU „Demex” Sp. z o.o. Zakłady Mięsne „Końskowola” Z.P.M. „MATTHIAS” Sp. z o.o. Zakład Ubojowo-Masarniczy „BEKON” Stanisław Suder Masarnia Roman Duszyński Gruszczyński-Cierlukiewicz sp. j. Zakłady Handlowo-Produkcyjne „Brodex” w Brodach Kunickie Zakłady Mięsne I&T Sp. z o.o. Zakład Masarski „ANGUS” s.j. „DOBR-MIĘS” Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Zakład Rolno-Produkcyjny, Zakład Masarski F.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 32 z 200728.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/76/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonującej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (  Dz.U. L 32 z 6.2.2007)

 • Dz. U. L166 - 30 z 200728.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium państwa członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej państw członkowskich (  Dz.U. L 95 z 9.4.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 370)

 • Dz. U. L166 - 28 z 200728.6.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 365/06/COL z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L166 - 16 z 200728.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2576) (1)

 • Dz. U. L166 - 13 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 79. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L166 - 12 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L166 - 10 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L166 - 4 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 729/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L166 - 1 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 728/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.