Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 365/06/COL z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

Data ogłoszenia:2007-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 28

L 166/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2007

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA nr 365/06/COL z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

URZĄD NADZORU EFTA, MAJĄC NA UWADZE, że w dniu 24 października 2006 r. Komisja Wspólnot Europejskich postanowiła przedłużyć okres obowiązywania Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego do dnia 31 grudnia 2008 r. (5),

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,

UWZGLĘDNIAJĄC

MAJĄC NA UWADZE, że wyżej wymieniony komunikat ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA

w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24, art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części I protokołu 3,

MAJĄC NA UWADZE, że należy zagwarantować jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa na całym terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE” MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 24 Porozumienia o nadzorze i trybunale Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa,

zamieszczonej na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA przyjmuje, po konsultacji z Komisją, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską,

PO KONSULTACJI z Komisją Europejską, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o nadzorze i trybunale Urząd Nadzoru EFTA wydaje zawiadomienia oraz wytyczne w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli Porozumienie to lub Porozumienie o nadzorze i trybunale jasno tak stanowi, lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne,

ODWOŁUJĄC SIĘ DO konsultacji, które Urząd Nadzoru EFTA

odbył z państwami EFTA w przedmiotowej sprawie w piśmie z dnia 27 października 2006 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (3) przyjęte przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19 stycznia 1994 r. (4),

PRZYWOŁUJĄC (1) (2) (3) (4) Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „Porozumieniem o nadzorze i trybunale”. Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z tego samego dnia, ostatnia zmiana przyjęta decyzją z dnia 5 października 2006 r.

1) Okres ważność rozdziału 24B wytycznych w sprawie pomocy państwa, Pomoc państwa dla przemysłu stoczniowego, zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 2008 r. Poprzedni ust. 31 w sekcji 24B.7 rozdziału 24B wytycznych w sprawie pomocy państwa zastępuje się nowym ust. 31 w następującym brzmieniu:

(5) Komunikat Komisji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego, (Dz.U. C 260 z 28.10.2006, str. 7).

28.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/29

„Niniejsze zasady ramowe będą stosowane od dnia 1 stycznia 2004 r. najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r. W okresie tym Urząd może dokonać przeglądu niniejszych zasad”.

4) Państwa EFTA poinformowane zostają pismem zawierającym kopię niniejszej decyzji.

2) Przypis 1 do rozdziału 24B wytycznych w sprawie pomocy państwa otrzymuje brzmienie: „Rozdział ten odpowiada wspólnotowym Zasadom ramowym dotyczącym pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (Dz.U. C 317 z 30.12.2003, str. 11) zmienionym przez Komisję dnia 24 października 2006 r. (Dz.U. C 260 z 28.10.2006, str. 7).” 3) Mając na uwadze, że rozporządzenie Rady (WE) nr 1177/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczące tymczasowego mechanizmu obronnego dla przemysłu stoczniowego (1) przestało obowiązywać dnia 31 marca 2005 r., odniesienia w rozdziale 24B wytycznych w sprawie pomocy państwa do tego rozporządzenia przestają być aktualne. W związku z tym punkty 9 i 12 lit. e) rozdziału 24B nie będą już dłużej stosowane przez Urząd ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

5) Komisja Europejska poinformowana zostaje poprzez przesłanie jej kopii niniejszej decyzji, zgodnie z lit. d) protokołu 27 do Porozumienia EOG.

6) Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2006 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Bjørn T. GRYDELAND Kristján A. STEFÁNSSON

Przewodniczący

Członek Kolegium

(1) Dz.U. L 172 z 2.7.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 502/2004 (Dz.U. L 81 z 19.3.2004, str. 6). Włączone do Porozumienia EOG decyzjami Komitetu Wspólnego EOG nr 170/2002 i nr 80/2004.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 32 z 200728.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/76/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonującej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (  Dz.U. L 32 z 6.2.2007)

 • Dz. U. L166 - 30 z 200728.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium państwa członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej państw członkowskich (  Dz.U. L 95 z 9.4.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 370)

 • Dz. U. L166 - 24 z 200728.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2608) (1)

 • Dz. U. L166 - 16 z 200728.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2576) (1)

 • Dz. U. L166 - 13 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 79. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L166 - 12 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L166 - 10 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L166 - 4 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 729/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L166 - 1 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 728/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.