Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 30 - Strona 2

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium państwa członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej państw członkowskich (  Dz.U. L 95 z 9.4.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 370)

Data ogłoszenia:2007-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 30 - Strona 2

Strona 2 z 3

powinno być:

28.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/31

6) Strona 371, art. 5 ust. 4: zamiast: „4. Licencja wspólnotowa wystawiana jest na nazwę lub nazwisko przewoźnika i nie może być przekazywana żadnej osobie trzeciej. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie przechowywane są w pojazdach i muszą być okazywane na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.”, „4. Licencja wspólnotowa wystawiana jest na nazwę lub nazwisko przewoźnika i nie może być przenoszona na żadną stronę trzecią. Uwierzytelniony wypis jest przechowywany w pojeździe i musi być okazywany na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.”.

powinno być:

7) Strona 372, art. 8 ust. 2 tiret drugie: zamiast: „— przekazał nieprawidłowe informacje w odniesieniu do danych wymaganych do wydania zezwolenia wspólnotowego.”, „— przekazał nieprawidłowe informacje w odniesieniu do danych wymaganych do wydania licencji wspólnotowej.”.

powinno być:

8) Strona 372, art. 8 ust. 3: zamiast: „W przypadku poważnych naruszeń lub powtarzających się mniejszych naruszeń przepisów dotyczących przewozu, właściwe władze Państwa Członkowskiego miejsca prowadzenia działalności przez przewoźnika, który dokonał takich naruszeń, mogą między innymi czasowo lub częściowo zawiesić wydawanie poświadczonych za zgodność kopii licencji wspólnotowej.”, „W przypadku poważnych naruszeń lub powtarzających się mniejszych naruszeń przepisów dotyczących przewozu właściwe władze państwa członkowskiego miejsca prowadzenia działalności przez przewoźnika, który dokonał takich naruszeń, mogą między innymi czasowo lub częściowo zawiesić wydawanie uwierzytelnionych wypisów z licencji wspólnotowej.”.

powinno być:

9) Strona 372, art. 13 pkt 2 w odniesieniu do zmiany art. 1 ust. 2: zamiast: „2. Rodzaje przewozu oraz przejazdy bez ładunku dokonywane w powiązaniu z przewozami wymienionymi w Załączniku są zwolnione z zezwolenia wspólnotowego oraz wszelkich zezwoleń przewozowych”, „2. Rodzaje przewozu oraz przejazdy bez ładunku dokonywane w powiązaniu z przewozami wymienionymi w załączniku są zwolnione z licencji wspólnotowej oraz wszelkich zezwoleń przewozowych”.

powinno być:

10) Strona 374, załącznik I lit. a): zamiast: powinno być: „(Pierwsza strona zezwolenia)”, „(Pierwsza strona licencji)”.

11) Strona 374, załącznik I lit. a): zamiast: „do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty, jak określono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. oraz z zastrzeżeniem ogólnych przepisów niniejszego zezwolenia.”, „do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty, jak określono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. oraz z zastrzeżeniem postanowień ogólnych niniejszej licencji.”.

powinno być:

12) Strona 374, załącznik I lit. a) przypis 2: zamiast: powinno być: „Nazwisko, nazwa lub firma oraz pełny adres przewoźnika”, „Imię i nazwisko lub nazwa przewoźnika oraz pełny adres przewoźnika”.

L 166/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2007

13) Strona 375, załącznik I lit. b): zamiast: powinno być: „(DRUGA STRONA ZEZWOLENIA)”, „(DRUGA STRONA LICENCJI)”.

14) Strona 375, załącznik I lit. b) akapit drugi: zamiast: „Niniejsze licencja uprawnia do prowadzenia międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty, oraz tam gdzie to stosowne, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym zezwoleniu:”, „Niniejsza licencja uprawnia do prowadzenia międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty, oraz tam gdzie to stosowne, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszej licencji:”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 30 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 32 z 200728.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/76/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonującej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (  Dz.U. L 32 z 6.2.2007)

 • Dz. U. L166 - 28 z 200728.6.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 365/06/COL z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L166 - 24 z 200728.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2608) (1)

 • Dz. U. L166 - 16 z 200728.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2576) (1)

 • Dz. U. L166 - 13 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 79. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L166 - 12 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L166 - 10 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L166 - 4 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 729/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L166 - 1 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 728/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.