Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 729/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2007-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 4

Strona 1 z 4
L 166/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2007

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 729/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

wione zostaną względy ekonomiczne zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie Komisji dotyczącym zawieszenia autonomicznych taryf i kontyngentów taryfowych (2). Rozporządzenie (WE) nr 1255/96 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione. Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w tytule I pkt 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie. W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od dnia 1 lipca 2007 r., powinno ono wejść w życie niezwłocznie,

(6)

W interesie Wspólnoty leży zawieszenie, częściowe lub całkowite, ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej dla szeregu nowych produktów niewymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 (1). Szereg produktów powinien być wykreślony z wykazu znajdującego się w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96, ponieważ utrzymanie zawieszenia ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej przestało leżeć w interesie Wspólnoty lub opis wymaga zmiany w celu uwzględnienia zmian technicznych dotyczących produktów i tendencji gospodarczych na rynku. Produkty, których opis wymaga zmiany, powinny zatem być uznane za nowe produkty. Okres obowiązywania środków powinien być ograniczony, aby umożliwić przeprowadzenie w tym okresie analiz ekonomicznych poszczególnych zawieszeń. Doświadczenie wskazuje, że konieczne jest ustanowienie daty wygaśnięcia zawieszeń wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/96, po to, by zapewnić uwzględnienie zmian technicznych i gospodarczych. Nie powinno to stać na przeszkodzie wcześniejszemu wycofaniu niektórych środków lub ich podtrzymaniu po zakończeniu okresu obowiązywania, jeżeli przedsta(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się produkty wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; 2) skreśla się produkty, których kody CN i TARIC wymienione są w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

A. SCHAVAN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 158 z 29.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1897/2006 (Dz.U. L 395 z 30.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. C 128 z 25.4.1998, str. 2.

28.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/5

ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0303 80 90 ex 0303 80 90 ex 0303 80 90 ex 0303 80 90 ex 0303 80 90 ex 2009 80 79

11 31 41 82 83 84 89 10 12 14 16 19 87

Ikry rybie, świeże, schłodzone lub zamrożone

0%

1.7.2007–31.12.2008

Sok z owoców Boysenberry, zagęszczony, zamrożony, o wartości Brix 61 lub powyżej, ale nie więcej niż 65 Woda kokosowa, niepoddana przetworzeniu, zamrożona, niepakowana do sprzedaży detalicznej Mikrokulki z bezpostaciowego krzemu o cząstkach wielkości 5 μm (± 1 μm), przeznaczone do wytwarzania produktów kosmetycznych (1) Kulki z porowatego białego ditlenku krzemu (krzemionki) o cząstkach wielkości powyżej 1 μm przeznaczone do wytwarzania produktów kosmetycznych (1) Pentachlorek antymonu o czystości 99 % masy lub większej Hel-3 Woda wzbogacona w 95 % lub więcej tlenem 18 Tlenek węgla

13C

0%

1.7.2007–31.12.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 166 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 32 z 200728.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/76/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonującej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (  Dz.U. L 32 z 6.2.2007)

 • Dz. U. L166 - 30 z 200728.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium państwa członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej państw członkowskich (  Dz.U. L 95 z 9.4.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 370)

 • Dz. U. L166 - 28 z 200728.6.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 365/06/COL z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L166 - 24 z 200728.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2608) (1)

 • Dz. U. L166 - 16 z 200728.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2576) (1)

 • Dz. U. L166 - 13 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 79. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L166 - 12 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L166 - 10 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L166 - 1 z 200728.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 728/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.