Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 169 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 740/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1994/2006 otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

Data ogłoszenia:2007-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 169 POZ 24

L 169/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.6.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 740/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1994/2006 otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego (1), w szczególności jego art. 16 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie określa, że kontyngent taryfowy w odniesieniu do 2007 r. należy otworzyć dnia 1 lipca na okres 9 miesięcy. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od dnia 1 lipca 2007 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1994/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Baraniego i Koziego,

(4)

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 (2) przewiduje otwarcie wspólnotowych kontyngentów taryfowych w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (3) zatwierdzone decyzją Rady 2007/138/WE (4) przewiduje przyznanie dodatkowych rocznych kontyngentów taryfowych dla Islandii w ilości 500 ton (waga tuszy) świeżego, schłodzonego, mrożonego lub wędzonego mięsa baraniego. Ponieważ jednak porozumienie stosuje się od dnia 1 marca 2007 r., należy odpowiednio dostosować roczny kontyngent na 2007 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1994/2006 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie jest stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). 2) Dz.U. L 413 z 30.12.2006, str. 3. Sprostowanie w Dz.U. L 50 ( z 19.2.2007, str. 5. (3) Dz.U. L 61 z 28.2.2007, str. 29. (4) Dz.U. L 61 z 28.2.2007, str. 28.

29.6.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK MIĘSO BARANIE I KOZIE (w tonach ekwiwalentów wagowych tusz) Wspólnotowe kontyngenty taryfowe na rok 2007

Nr porządkowy w systemie »kto pierwszy, ten lepszy« Szczególna stawka celna EUR/100 kg Żywe zwierzęta (współczynnik = 0,47) Z kością i tusze (współczynnik = 1,00) Jagnięce mięso bez kości (1) (współczynnik = 1,67) Baranina bez kości/owce (2) (współczynnik = 1,81) Pochodzenie Roczna wielkość w tonach ekwiwalentów wagowych tusz

PL

Nr grupy państw

Kody CN

Cło ad valorem %

1 — 09.2105 09.2109 09.2111 09.2115 09.2121 09.2125 09.2129 09.2131 09.2171 09.2119 09.2130 09.2132 09.2175 09.2120 09.2126 09.2122 09.2116 09.1922 09.0781 09.0693 09.0690 09.0227 09.2015 09.0790 09.2112 09.2014 09.2110 09.2013 09.2106 09.2012 — — — — — — — — Zero — Australia

0204

Zero

Zero

— 09.2101 09.2102 09.2011

Argentyna

23 000 18 786 227 854

Nowa Zelandia Urugwaj Chile Norwegia Grenlandia Wyspy Owcze Turcja Inne (3) Islandia

5 800 5 800 300 100 20 200 200 1 725

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2

0204 0210 99 21 0210 99 29 0210 99 60 Zero 09.2141 09.2145

Zero

3

0104 10 30, 0104 10 80 oraz 0104 20 90 Wyłącznie gatunki »inne niż owce domowe«: ex 0204, ex 0210 99 21 i ex 0210 99 29

Zero

09.2149

09.1622

Kraje AKP

100

L 169/25

L 169/26

Nr porządkowy w systemie »kto pierwszy, ten lepszy« Szczególna stawka celna EUR/100 kg Żywe zwierzęta (współczynnik = 0,47) Z kością i tusze (współczynnik = 1,00) Jagnięce mięso bez kości (1) (współczynnik = 1,67) Baranina bez kości/owce (2) (współczynnik = 1,81) Pochodzenie Roczna wielkość w tonach ekwiwalentów wagowych tusz

Nr grupy państw

Kody CN

Cło ad valorem %

Wyłącznie gatunki »owce domowe« ex 0204, ex 0210 99 21 i ex 0210 99 29 Zero 09.2181 — 09.2019 Erga omnes (4) —

Zero

65 % obniżka szczególnej stawki celnej

— 09.2161 09.2165 09.1626 États ACP

500

PL

4

0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90

10 %

92

(1) (2) (3) (4)

I mięso koźląt. I mięso kozie inne niż mięso koźląt. »Inne« dotyczy wszystkich miejsc pochodzenia, w tym krajów AKP i z wyłączeniem innych krajów wymienionych w niniejszej tabeli. »Erga omnes« odnosi się do wszystkich miejsc pochodzenia, w tym państw wymienionych w niniejszej tabeli.”

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.6.2007

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 169 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 75 z 200729.6.2007

  Decyzja Rady 2007/449/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L169 - 69 z 200729.6.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/448/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowiska 2006/380/WPZiB i 2006/1011/WPZiB

 • Dz. U. L169 - 64 z 200729.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniająca po raz drugi decyzję Komisji 2005/263/WE upoważniającą państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/55/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2587) (1)

 • Dz. U. L169 - 63 z 200729.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udziału Komisji Wspólnot Europejskich w Międzynarodowym Forum Biopaliw

 • Dz. U. L169 - 58 z 200729.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2007 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzje 2006/379/WE oraz 2006/1008/WE

 • Dz. U. L169 - 55 z 200729.6.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

 • Dz. U. L169 - 53 z 200729.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

 • Dz. U. L169 - 51 z 200729.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/41/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L169 - 49 z 200729.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/40/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L169 - 47 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L169 - 46 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L169 - 42 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L169 - 41 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L169 - 39 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L169 - 36 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L169 - 35 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L169 - 33 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 744/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L169 - 31 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 743/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L169 - 30 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L169 - 27 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L169 - 22 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

 • Dz. U. L169 - 19 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2006/2007

 • Dz. U. L169 - 10 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia pierwszej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (1)

 • Dz. U. L169 - 8 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L169 - 6 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 735/2007 z dnia 11 czerwca 2007 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż

 • Dz. U. L169 - 5 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 734/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

 • Dz. U. L169 - 1 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. dotyczące wdrożenia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.