Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 19 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 19 - Strona 6

Strona 6 z 8

c) państwa EFTA, które są stroną porozumienia EOG, zgodnie z postanowieniami tego porozumienia;

d) kraje Bałkanów Zachodnich, zgodnie z ustaleniami, które mają być dokonane z tymi krajami na mocy umów ramowych w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa tych krajów w programach wspólnotowych.

2. Dotacje Wspólnoty są przyznawane po rozważeniu wniosków, które wpłynęły po ogłoszeniu zaproszenia do składania wniosków, poza odpowiednio uzasadnionymi, wyjątkowymi, nagłymi przypadkami lub w przypadku gdy cechy szczególne beneficjenta nie pozostawiają wyboru co do podejmowanego działania. Dotacje Wspólnoty są przekazywane za pomocą dotacji operacyjnych i dotacji na działania. Maksymalna stawka współfinansowania jest określana w rocznych programach prac.

Możliwe jest zaproszenie do uczestnictwa w projektach krajów kandydujących nieuczestniczących w programie, o ile przyczyni się to do przygotowania tych krajów do przystąpienia, a także zaproszenie innych krajów trzecich nieuczestniczących w programie, o ile służy to jego celom.

3. Ponadto można przewidzieć wydatki na środki uzupełniające, udostępniane drogą zamówień publicznych, w którym to przypadku zakup usług i towarów, bezpośrednio związanych z celami programu, jest pokrywany z funduszy wspólnotowych. Obejmuje to, między innymi, wydatki na działania informacyjno-komunikacyjne, opracowanie, realizację, monitorowanie, kontrolę i ocenę projektów, polityk, programów i przepisów prawa.

Artykuł 6 Grupy beneficjentów i grupy docelowe 1. Beneficjentami programu są dzieci, młodzież i kobiety, które są ofiarami przemocy lub są nią zagrożone.

Artykuł 9 Środki wykonawcze 1. Komisja realizuje pomoc z rozporządzeniem finansowym. wspólnotową zgodnie

L 173/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2007

2. W celu realizacji programu Komisja przyjmuje – w ramach celów ogólnych programu określonych w art. 2 – roczny program prac określający cele szczegółowe, priorytety tematyczne, opis środków towarzyszących przewidzianych w art. 8 i, w razie konieczności, wykaz innych działań. Minimalny udział procentowy rocznych wydatków przeznaczonych na dotacje jest ustalany w rocznym programie prac.

d) geograficznego aspektu skutków przeprowadzonych działań;

e) zaangażowania podmiotów;

obywateli

w

organizację

stosownych

3. Roczny program prac przyjmuje się zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 10 ust. 2.

f) opłacalności w stosunku do proponowanego działania.

4. Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji w odniesieniu do wszystkich pozostałych kwestii są przyjmowane zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 10 ust. 3.

Artykuł 10 Komitet 1. Komisja jest wspierana przez komitet.

5. Procedury oceny i przyznawania dotacji na działania uwzględniają między innymi następujące kryteria:

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

a) cele ogólne i szczegółowe określone w art. 2 i 3 i środki stosowane w różnych dziedzinach zgodnie z art. 3 oraz zgodność z rocznym programem prac;

Okres, o którym mowa w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE, ustala się na dwa miesiące.

b) jakość proponowanego działania pod względem jego koncepcji, organizacji, sposobu przedstawienia i oczekiwanych wyników;

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

c) wysokość kwoty finansowania wspólnotowego przedstawiona we wniosku i jej efektywność pod względem kosztów w odniesieniu do oczekiwanych wyników;

4.

Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 11 d) wpływ oczekiwanych wyników na cele ogólne i szczegółowe określone w art. 2 i 3 oraz na środki stosowane w różnych dziedzinach zgodnie z art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 19 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 35 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 31 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

 • Dz. U. L173 - 29 z 20073.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20073.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 3 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.