Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 175 POZ 31

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przesunięcia części rezerwy z puli środków 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) przeznaczonych na rozwój długoterminowy do przydziału środków na współpracę między państwami AKP w ramach puli środków 9. EFR przeznaczonych na współpracę i integrację regionalną

Data ogłoszenia:2007-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 175 POZ 31

Strona 1 z 4
5.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/31

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA NR 1/2007 RADY MINISTRÓW AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przesunięcia części rezerwy z puli środków 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) przeznaczonych na rozwój długoterminowy do przydziału środków na współpracę między państwami AKP w ramach puli środków 9. EFR przeznaczonych na współpracę i integrację regionalną (2007/460/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną umową (2) zmieniającą wymienioną umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., w szczególności pkt 8 załącznika I do tej umowy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wpływ braku stabilności w przychodach z eksportu, bez względu na poziom niewykorzystanego salda z puli krajowych środków finansowych B.

(4)

Po przeprowadzeniu przeglądu 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) na koniec okresu zgodnie z art. 5 i 11 załącznika IV do umowy o partnerstwie AKP-WE przydział środków powinien zostać zmieniony w świetle bieżących potrzeb i wyników. Środki zarezerwowane na finansowanie wsparcia współpracy i integracji regionalnej oraz przewidywane przeniesienie umorzonych środków do tej rezerwy przed końcem 2007 r. są niewystarczające, by pokryć nowe potrzeby związane ze zwiększeniem wpływu działań prowadzonych między państwami AKP. W celu ustanowienia funduszu na współpracę między państwami AKP finansującego mechanizm FLEX na lata 2006 i 2007 (stosuje się odpowiednio do lat 2005 i 2006) należy przydzielić dodatkowe środki, co zapewni minimum wsparcia krajom, które odczuwają ujemny

Niewykorzystane salda z puli krajowych środków finansowych B mogą nie zaspokoić spodziewanych potrzeb, a zatem w dniu przyjęcia niniejszej decyzji kwoty te powinny zostać przeniesione do rezerwy na współpracę między państwami AKP w celu ustanowienia pięciu regionalnych pul środków finansowych B wspierających – w oparciu o solidarność regionalną – przyszłą pomoc humanitarną i działania nadzwyczajne w każdym z tych regionów oraz rezerwy na pomoc nadzwyczajną między państwami AKP w ramach art. 72 ust. 3 lit. a) i b) umowy o partnerstwie AKP-WE, w wyjątkowych przypadkach, gdy takie wsparcie nie może być finansowane z budżetu Wspólnoty. Regionalne pule środków finansowych B dla państw Afryki Południowej i Wschodniej oraz Oceanu Indyjskiego stanowią kwotę netto po odliczeniu 20 mln EUR w celu skompensowania podwyższenia ad hoc środków finansowych Sudanu z rezerwy przeznaczonej na rozwój długoterminowy; nie ustanawia się regionalnej puli środków finansowych B dla państw Pacyfiku, ponieważ salda środków finansowych B zostały już w znacznej mierze wyczerpane na cele regionalnego programu łagodzenia skutków klęsk żywiołowych. W 2007 r. należy przydzielić dodatkowe środki na uzupełnienie zasobów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce. Należy przydzielić dodatkowe środki na finansowanie części wydatków bieżących Sekretariatu AKP na rok 2008 w celu uzupełnienia luki w finansowaniu do czasu wejścia w życie 10. EFR.

(5)

(2)

(3)

(6)

(7) (1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 27. Umowa stosowana tymczasowo zgodnie z decyzją nr 5/2005 (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 1).

L 175/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2007

(8)

Należy przydzielić dodatkowe środki na wsparcie instrumentu współpracy technicznej państw AKP, wykorzystywanego przede wszystkim na potrzeby pomocy technicznej, a szczególnie na przygotowywanie projektów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 175 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 40 z 20075.7.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 48 z 19.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 253)

 • Dz. U. L175 - 39 z 20075.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 743/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym (  Dz.U. L 169 z 29.6.2007)

 • Dz. U. L175 - 37 z 20075.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/942/WE upoważniającą państwa członkowskie do przyjęcia decyzji na mocy dyrektywy Rady 1999/105/WE w sprawie spełnienia warunków w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego w krajach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3173)

 • Dz. U. L175 - 36 z 20075.7.2007

  Decyzja nr 3/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. zmieniająca decyzję nr 3/2001 w sprawie przyznania środków na rzecz Somalii z ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dz. U. L175 - 35 z 20075.7.2007

  Decyzja nr 2/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. umożliwiająca wniesienie w ramach stosunków dwustronnych wkładów dodatkowych, którymi zarządzać będzie Komisja, na wspieranie realizacji celów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce

 • Dz. U. L175 - 29 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze IIIa, wodach WE obszaru IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L175 - 27 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniające po raz jedenasty rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L175 - 26 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 788/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 25 czerwca do 2 lipca 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L175 - 10 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L175 - 8 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 786/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. dotyczące zezwolenia na endo-1,4-beta-mannanazę EC 3.2.1.78 (Hemicell) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L175 - 5 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 785/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. dotyczące zezwolenia na 6-fitazę EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L175 - 3 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 1 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 783/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. przyznające Bułgarii i Rumunii odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 dotyczące poziomów odniesienia flot rybackich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.