Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 175 POZ 35

Tytuł:

Decyzja nr 2/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. umożliwiająca wniesienie w ramach stosunków dwustronnych wkładów dodatkowych, którymi zarządzać będzie Komisja, na wspieranie realizacji celów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce

Data ogłoszenia:2007-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 175 POZ 35

5.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/35

DECYZJA NR 2/2007 RADY MINISTRÓW AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. umożliwiająca wniesienie w ramach stosunków dwustronnych wkładów dodatkowych, którymi zarządzać będzie Komisja, na wspieranie realizacji celów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce (2007/461/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE, (4)

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną umową (2) podpisaną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (zwaną dalej „umową AKP-WE”), w szczególności pkt 8 załącznika I do tej umowy,

Zgodnie z decyzją 2005/446/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 maja 2005 r. ustalającą datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (4) środki z dziewiątego EFR nie mogą być przyznawane po dniu 31 grudnia 2007 r. Należy zatem stworzyć możliwość wniesienia przez państwa członkowskie UE wkładów dodatkowych, którymi zarządzać będzie Komisja, na wspieranie realizacji celów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

Decyzja nr 3/2003 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wykorzystania środków z koperty na długotrwały rozwój z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju na utworzenie Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce (3) przewidywała niezbędne wsparcie finansowe w celu utworzenia Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce.

Artykuł 1 Wkłady dobrowolne Do dnia 30 września 2007 r. każde państwo członkowskie może przekazać Komisji dobrowolny wkład dodatkowy na wspieranie realizacji celów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce w ramach Protokołu Finansowego. Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie tymi wkładami w ramach Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce, zgodnie z procedurami przewidzianymi dla dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju, z wyjątkiem przypadków umorzeń, w których środki będą zwracane państwom członkowskim proporcjonalnie do ich dobrowolnych wkładów dodatkowych. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2007 r. W imieniu Rady Ministrów AKP-WE

Mohlabi K. TSEKOA

(2)

Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych na posiedzeniu w dniu 5 marca 2007 r. uznała, że istnieje pilna konieczność przeznaczenia pewnych środków na zaspokojenie potrzeb finansowych misji pokojowej Unii Afrykańskiej w Darfurze/Sudanie (AMIS). Szacunkowe środki przewidziane w puli wewnętrznej AKP na uzupełnienie zasobów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce do czasu wejścia w życie dziesiątego EFR nie wystarczają na sfinansowanie działań AMIS do tego czasu. Państwa członkowskie UE wyraziły w związku z tym gotowość wniesienia wkładów dodatkowych w ramach stosunków dwustronnych. Z tych wkładów dodatkowych powinna zostać utworzona wspólna pula środków finansowych w ramach Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce, a zarządzanie nią należy powierzyć Komisji, by poprawić koordynację i nadzór nad wykorzystaniem tych środków do czasu wejścia w życie dziesiątego EFR.

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L (2) Dz.U. L zgodnie (3) Dz.U. L

317 z 15.12.2000, str. 3. 209 z 11.8.2005, str. 27. Umowa stosowana tymczasowo z decyzją nr 5/2005 (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 1). 345 z 31.12.2003, str. 108.

(4) Dz.U. L 156 z 18.6.2005, str. 19.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 175 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 40 z 20075.7.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 48 z 19.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 253)

 • Dz. U. L175 - 39 z 20075.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 743/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym (  Dz.U. L 169 z 29.6.2007)

 • Dz. U. L175 - 37 z 20075.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/942/WE upoważniającą państwa członkowskie do przyjęcia decyzji na mocy dyrektywy Rady 1999/105/WE w sprawie spełnienia warunków w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego w krajach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3173)

 • Dz. U. L175 - 36 z 20075.7.2007

  Decyzja nr 3/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. zmieniająca decyzję nr 3/2001 w sprawie przyznania środków na rzecz Somalii z ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dz. U. L175 - 31 z 20075.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przesunięcia części rezerwy z puli środków 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) przeznaczonych na rozwój długoterminowy do przydziału środków na współpracę między państwami AKP w ramach puli środków 9. EFR przeznaczonych na współpracę i integrację regionalną

 • Dz. U. L175 - 29 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze IIIa, wodach WE obszaru IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L175 - 27 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniające po raz jedenasty rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L175 - 26 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 788/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 25 czerwca do 2 lipca 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L175 - 10 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L175 - 8 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 786/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. dotyczące zezwolenia na endo-1,4-beta-mannanazę EC 3.2.1.78 (Hemicell) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L175 - 5 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 785/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. dotyczące zezwolenia na 6-fitazę EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L175 - 3 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 1 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 783/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. przyznające Bułgarii i Rumunii odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 dotyczące poziomów odniesienia flot rybackich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.