Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 175 POZ 36

Tytuł:

Decyzja nr 3/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. zmieniająca decyzję nr 3/2001 w sprawie przyznania środków na rzecz Somalii z ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju

Data ogłoszenia:2007-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 175 POZ 36

L 175/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2007

DECYZJA NR 3/2007 RADY MINISTRÓW AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. zmieniająca decyzję nr 3/2001 w sprawie przyznania środków na rzecz Somalii z ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (2007/462/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE, (4)

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną umową (2) zmieniającą wspomnianą umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., w szczególności jej art. 93 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 5 ust. 2 załącznika IV do Umowy o partnerstwie AKP-WE przewiduje możliwość przeprowadzenia oceny w okolicznościach wyjątkowych, określonych w postanowieniach dotyczących pomocy humanitarnej i nadzwyczajnej. W świetle wyników przeprowadzonej ad hoc oceny programu współpracy z Somalią konieczne są dodatkowe środki z dziewiątego EFR w celu zapewnienia ciągłości wsparcia dla ludności Somalii do czasu wejścia w życie dziesiątego EFR,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 93 ust. 6 Umowy o partnerstwie AKP-WE zezwala Radzie Ministrów na udzielenie szczególnego wsparcia państwom AKP będącym stroną poprzednich Konwencji AKP-WE, które z powodu braku instytucji rządowych ustanawianych w trybie normalnym nie były w stanie podpisać lub ratyfikować Umowy o partnerstwie AKP-WE. Wsparcie to może dotyczyć rozwoju instytucjonalnego oraz podejmowania działań w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najbardziej pokrzywdzonych grup ludności. Postanowienie to ma zastosowanie wobec Somalii. Na mocy decyzji nr 3/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. (3) Rada Ministrów AKP-WE przyznała na rzecz Somalii kwotę 149 milionów EUR z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) na współpracę finansową i techniczną. Stanowisko krajowego urzędnika zatwierdzającego do celów programowych i wdrażania tego przydziału powierzono głównemu urzędnikowi zatwierdzającemu EFR. Artykuł 3 ust. 5 załącznika IV do Umowy o partnerstwie AKP-WE daje Wspólnocie możliwość zwiększenia przydziału dla danego kraju, tak aby uwzględnić szczególne potrzeby lub wyjątkowe wyniki.

Artykuł 1 W decyzji nr 3/2001 Rady Ministrów AKP-WE dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 3a Na podstawie wyników oceny ad hoc dodatkowa kwota 36 144 798 EUR z dziewiątego EFR zostaje przyznana na rzecz Somalii na współpracę finansową i techniczną, ze środków na rozwój długoterminowy, określonych w ust. 3 lit. a) Protokołu finansowego, o którym mowa w załączniku I do Umowy o partnerstwie AKP-WE.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2007 r. W imieniu Rady Ministrów AKP-WE

Mohlabi K. TSEKOA

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 27. Umowa stosowana tymczasowo na mocy decyzji nr 5/2002 (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 1). (3) Dz.U. L 56 z 27.2.2002, str. 23.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 175 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 40 z 20075.7.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 48 z 19.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 253)

 • Dz. U. L175 - 39 z 20075.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 743/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym (  Dz.U. L 169 z 29.6.2007)

 • Dz. U. L175 - 37 z 20075.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/942/WE upoważniającą państwa członkowskie do przyjęcia decyzji na mocy dyrektywy Rady 1999/105/WE w sprawie spełnienia warunków w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego w krajach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3173)

 • Dz. U. L175 - 35 z 20075.7.2007

  Decyzja nr 2/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. umożliwiająca wniesienie w ramach stosunków dwustronnych wkładów dodatkowych, którymi zarządzać będzie Komisja, na wspieranie realizacji celów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce

 • Dz. U. L175 - 31 z 20075.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przesunięcia części rezerwy z puli środków 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) przeznaczonych na rozwój długoterminowy do przydziału środków na współpracę między państwami AKP w ramach puli środków 9. EFR przeznaczonych na współpracę i integrację regionalną

 • Dz. U. L175 - 29 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze IIIa, wodach WE obszaru IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L175 - 27 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniające po raz jedenasty rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L175 - 26 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 788/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 25 czerwca do 2 lipca 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L175 - 10 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L175 - 8 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 786/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. dotyczące zezwolenia na endo-1,4-beta-mannanazę EC 3.2.1.78 (Hemicell) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L175 - 5 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 785/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. dotyczące zezwolenia na 6-fitazę EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L175 - 3 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 1 z 20075.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 783/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. przyznające Bułgarii i Rumunii odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 dotyczące poziomów odniesienia flot rybackich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.