Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 1

6.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

PARLAMENT EUROPEJSKI

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski (2007/450/WE, Euratom)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— —

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (1), uwzględniając zestawienie dochodów i wydatków oraz bilans dotyczący roku budżetowego 2004 (C6-0357/2005), uwzględniając sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego, uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu wraz z odpowiedziami instytucji (2), uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE (3), uwzględniając art. 272 ust. 10 i art. 275 Traktatu WE oraz art. 179a Traktatu Euratom, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4), a w szczególności jego art. 145, 146 i 147, uwzględniając art. 13 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego (5), uwzględniając art. 147 ust. 1 rozporządzenia finansowego, zgodnie z którym każda instytucja wspólnotowa musi podejmować wszystkie odpowiednie kroki zmierzające do działania zgodnie z uwagami dołączonymi do decyzji w sprawie absolutorium wydanej przez Parlament Europejski, uwzględniając art. 71 i art. 74 ust. 3 Regulaminu, jak również jego załącznik V,

Dz.U. C 105 z 30.4.2004. Dz.U. C 301 z 30.11.2005, str. 1. Dz.U. C 302 z 30.11.2005, str. 100. Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Bur/ann/fin – PE 349.540.

— —

— —

(1) (2) (3) (4) (5)

L 177/2 — — —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2007

uwzględniając art. 5 ust. 1 lit. a) akapit drugi załącznika V do Regulaminu, uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0119/2006), uwzględniając wynik głosowania plenarnego w dniu 27 kwietnia 2006 r. dotyczącego wspomnianego wyżej sprawozdania Komisji Kontroli Budżetowej, w którym – na wniosek sprawozdawcy – udzielenie absolutorium zostało odrzucone przytłaczającą większością głosów (3 głosy za przyjęciem, 591 przeciw, 13 wstrzymujących się), wskutek czego zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) akapit drugi załącznika V do Regulaminu uznaje się je za odroczone (1), uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0280/2006), mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy wskazał na mankamenty systemu nadzoru i kontroli (ust. 9.16 sprawozdania rocznego Trybunału), które mają jednak przeważnie charakter formalny; mając na uwadze, że według Trybunału błędy nie wpłynęły znacząco na legalność i prawidłowość operacji leżących u podstaw wydatków administracyjnych (ust. 9.27 sprawozdania rocznego Trybunału); mając na uwadze, że rozporządzenie finansowe i Regulamin Parlamentu w wersji po zmianach wprowadzonych w dniu 23 października 2002 r. (2) stanowią od dnia 1 stycznia 2003 r. podstawę dla procedury udzielenia absolutorium; mając na uwadze, że regulamin Parlamentu został zmieniony w dniu 23 października 2002 r. w celu wprowadzenia zasady, że absolutorium udziela się Przewodniczącemu, a nie Sekretarzowi Generalnemu; udziela swojemu Przewodniczącemu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004; przedstawia swoje uwagi w załączonej rezolucji; zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz do zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L). Przewodniczący Josep BORRELL FONTELLES Sekretarz Generalny Julian PRIESTLEY

A.

B.

C.

1. 2. 3.

(1) Dz.U. L 340 z 6.12.2006, str. 29. (2) Dz.U. C 300 E z 11.12.2003, str. 303.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 3 z 20076.7.2007

    Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.