Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 11

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 11

Strona 11 z 14

; podkreśla, że wysyłanie indywidualnych powiadomień do tych posłów, którzy jeszcze nie złożyli dokumentów, byłoby najbardziej skutecznym sposobem na rozwiązanie problemu brakujących dokumentów dotyczących wydatkowania dodatku na pomoc parlamentarną, które powinny być dostarczone przez posłów; wzywa Prezydium do natychmiastowego zakończenia dyskusji nad wynikami prac parlamentarnej grupy roboczej ds. asystentów posłów do PE; zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego, aby poinformował Komisję Kontroli Budżetowej o propozycjach grupy roboczej oraz o decyzji Prezydium; wzywa Prezydium do opracowania statutu asystentów posłów do PE regulującego m.in. warunki zatrudnienia, pracy, a także ubezpieczenia społecznego i opodatkowania asystentów; podkreśla, że statut ten powinien wejść w życie w możliwie najkrótszym terminie;

74.

75.

76.

77.

78.

79.

(1) PE 113.116. (2) Artykuły 14–16 przepisów dotyczących zwrotu kosztów i diet posłów.

6.7.2007

PL Dobrowolny plan emerytalny 80.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/15

przypomina, że Trybunał Obrachunkowy podkreślał w swoich rocznych sprawozdaniach z ostatnich trzech lat konieczność stworzenia wystarczającej podstawy prawnej dla dodatkowego systemu emerytalnego Parlamentu; przypomina, że należy ponadto określić jednoznaczne zasady obowiązujące w przypadku wystąpienia deficytu (1); odnotowuje jednak, że zdaniem służb prawnych Parlamentu „odpowiednia podstawa prawna dla uzupełniającego systemu emerytalnego” istnieje na mocy „autonomii Parlamentu Europejskiego w kwestii uregulowań wynikającej z art. 199 Traktatu WE (ex art. 142 Traktatu EWG), upoważniającego Parlament Europejski do podejmowania środków dotyczących funkcjonowania wewnętrznego”, a ponadto „od momentu wejścia w życie Statutu Posła podstawę prawną funduszu emerytalnego stanowić będzie art. 27 Statutu” (2); zwraca uwagę również na tegoroczne sprawozdanie z działalności Dyrekcji Generalnej ds. Finansów za rok 2004, w którym w odniesieniu do dodatkowego systemu emerytalnego ujęto, co następuje: — brak podstawy prawnej w postaci umowy, która regulowałaby stosunek między Parlamentem i funduszem emerytalnym, brak zasad w odniesieniu do nadwyżki lub niedoboru w środkach funduszu, niejasności dotyczące ujęcia w budżecie roszczeń członków funduszy;

81.

— — 82.

zauważa, że dodatkowy fundusz emerytalny liczył w listopadzie 2005 r. 475 członków: uiszczane przez nich miesięczne składki – w ramach zwrotu kosztów ogólnych – wynosiły 948 EUR miesięcznie (1/3); Parlament wpłacał miesięcznie 1 896 EUR (2/3); w 2004 r. na rzecz dobrowolnego planu emerytalnego zapisano w budżecie kwotę w wysokości 10 300 000 EUR; stwierdza, że w dniu 31 grudnia 2004 r. przyszłe zobowiązania funduszu emerytalnego przekraczały jego bieżące aktywa o kwotę 43 756 745 EUR, a poziom finansowania osiągnął 76,8 %, oraz że w dniu 31 grudnia 2005 r. odnotowano wyraźny spadek deficytu do kwoty 28 875 417 EUR, a poziom finansowania wzrósł do 86,1 % (3); odnotowuje, że począwszy od stycznia 2005 r. członek po ukończeniu 60 roku życia i po pięciu latach uiszczania składek może pobierać miesięczną emeryturę w wysokości 1 276 EUR; odnotowuje, że Prezydium w latach 2002–2005 nie uwzględniło uwag zgłoszonych przez Trybunał Obrachunkowy; stwierdza, że Prezydium zaaprobowało w dniu 30 listopada 2005 r. następujące działania: — podwyższenie miesięcznych składek począwszy od 2006 r.; 1 094 EUR dla posłów i 2 188 EUR dla Parlamentu, grupa robocza sporządzi sprawozdanie z sytuacji finansowej funduszu emerytalnego;

83.

84.

85.

— 86.

uważa, że stosunek między Parlamentem a funduszem emerytalnym jeszcze w tym roku powinien zostać uregulowany prawnie przez zawarcie stosownej umowy; wzywa Sekretarza Generalnego do przekazania Komisji Kontroli Budżetowej w grudniu 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 1 z 20076.7.2007

    Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.