Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 14

8.

9.

10.

Budynki WIC i SDM 11. przypomina, że Komisja Kontroli Budżetowej w odpowiedzi na odesłanie do niej sprawozdania utworzyła w maju 2006 r. nieformalną grupę roboczą, której zadanie polegało na udzielaniu sprawozdawcy pomocy doradczej w związku z zarzutami dotyczącymi istniejących umownych stosunków najmu budynków WIC i SDM w Strasburgu przez Parlament Europejski, a także ich potencjalnego zakupu; wyraża swe głębokie ubolewanie nad faktem, iż pomimo swych kompetencji w zakresie kontroli budżetowej komisja dowiedziała się o zarzutach dotyczących wspomnianych stosunków umownych dopiero ze sprawozdań prasowych, a nie, jak można by się tego spodziewać, od administracji lub od Prezydium Parlamentu Europejskiego, które to organy na kilka tygodni wcześniej były w pełni świadome tych zarzutów; stwierdza, że właściwe dyrekcje generalne Parlamentu oddały grupie roboczej do dyspozycji wszystkie żądane dokumenty, z nadzwyczajnym audytem zewnętrznym oraz audytem wewnętrznym włącznie, a także udzieliły porady prawnej; odnotowuje jednocześnie, że również miasto Strasburg udostępniło na żądanie dokumentację, chociaż na niektóre pytania dotyczące tej dokumentacji nie udzielono wystarczającej odpowiedzi; głęboko ubolewa nad tym, iż nie przychylono się do wniosku Parlamentu o dostarczenie całej dokumentacji przez SCI Erasme – prywatnego inwestora oraz właściciela budynków; wzywa miasto Strasburg i SCI Erasme do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na wszystkie już postawione oraz kolejne pytania przy maksymalnym poszanowaniu zasady przejrzystości, tak aby dane te można było rozpatrzyć podczas procedury udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2005; odnotowuje, że w celu zapewnienia pełnej przejrzystości wspomniana grupa robocza niezwłocznie zwróciła się o udzielenie publicznego dostępu do całej istotnej dokumentacji będącej w posiadaniu administracji Parlamentu, a dotyczącej tych budynków, i uzyskała go;

12.

13.

14.

L 177/6 15.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2007

jest świadomy faktu, że sprawozdanie z udzielenia absolutorium odzwierciedla sytuację z 2004 r.; podkreśla jednak, że takie sprawozdanie nie wskazuje wyłącznie na błędy i wykroczenia powstałe w przeszłości, ale powinno również zawierać zalecenia co do tego, w jaki sposób uniknąć ich w przyszłości;

16.

przypomina o istnieniu umowy najmu pomiędzy SCI Erasme a miastem Strasburg, której ważność upływa w 2010 r.; jest głęboko przekonany, że jeżeli PE zadecyduje o nabyciu budynków WIC lub SDM wspomniana umowa nie może w jakichkolwiek sposób wiązać finansowo Parlamentu; uważa zatem, że w takim przypadku umowa powinna zostać rozwiązana;

17.

zwraca uwagę, że jeśli Parlament pragnie zakupić budynek, powinien jednocześnie nabyć grunt, na którym jest on położony; podkreśla, iż na tym etapie wydaje się oczywiste, że Parlament może wyłącznie uzyskać od SCI Erasme długoterminowy najem; uważa zatem, że ostateczne nabycie działki rozstrzygnięte będzie między Parlamentem a miastem Strasburg oraz, w razie potrzeby, przy udziale francuskich władz krajowych;

18.

przypomina jednak przeprowadzony niedawno przez Trybunał Obrachunkowy audyt dotyczący polityki zarządzania nieruchomościami; zwraca uwagę, że w swej opinii Trybunał Obrachunkowy wyraził zastrzeżenie co do zastosowania wskaźników indeksacji, wykorzystanych do obliczenia pełnej należności za dwuletni najem; zauważa wreszcie, że Trybunał Obrachunkowy jasno dał do zrozumienia, że indeksacja potencjalnie może być niekorzystna dla Parlamentu;

19.

stwierdza następujące fakty, ustalone przez grupę roboczą na podstawie udzielonych jej informacji:

umowa najmu, na mocy której Parlament Europejski wynajmuje ww. budynki, obejmuje układ trójstronny wiążący, z jednej strony sam Parlament – jako najemcę budynków WIC i SDM, z drugiej strony miasto Strasburg – jako dzierżawcę, a z trzeciej SCI Erasme – prywatnego inwestora i właściciela budynków,

wydaje się, że nie istnieją żadne wskazówki świadczące o tym, że podczas zawierania i stosowania umów najmu i umów dodatkowych doszło do bezprawnych działań, pomimo wątpliwości co do pełnego poszanowania zasady „należytego zarządzania finansami”, wyrażonej w rozporządzeniu finansowym,

nie istnieje całkowicie niezawodna podstawa ustalenia odpowiedniego czynszu za budynki WIC i SDM, skoro – tak jak w Strasburgu – Parlament jest jedynym zainteresowanym; porównanie z kosztami wynajmu przestrzeni biurowej w różnych krajach i miastach nie jest adekwatne w tym przypadku; z oczywistych względów trudno ustalić „godziwą wysokość” czynszu, o którym mowa, i dlatego również ocenić, czy Parlament płaci od lat rzeczywiście godziwy czynsz,

istotnym powodem rosnących przez lata czynszów jest fakt, że na wniosek miasta Strasburg organy decyzyjne Parlamentu wydały w 1985 r. zgodę na indeksację kwot rocznych czynszu, nie zważając na negatywne opinie kwestorów i Komisji Kontroli Budżetowej z roku 1980,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 1 z 20076.7.2007

    Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.