Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

Data ogłoszenia:2007-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 3

7.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 800/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 1859/82 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4,

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Dla roku obrachunkowego 2007 (okres 12 kolejnych miesięcy rozpoczynający się między dniem 1 stycznia a dniem 1 lipca 2007 r.) i dla następnych lat obrachunkowych próg wielkości ekonomicznej w ESU, określony w art. 4 rozporządzenia nr 79/65/EWG, ustala się następująco: — Belgia: 16 ESU — Bułgaria: 1 ESU

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1859/82 (2) ustala dla poszczególnych państw członkowskich próg wielkości ekonomicznej gospodarstw przekazujących dane objętych zakresem badań sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych.

(2)

Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 1859/82 ustala liczbę gospodarstw rolnych przekazujących dane na okręg.

— Republika Czeska: 4 ESU — Dania: 8 ESU — Niemcy: 16 ESU — Estonia: 2 ESU — Irlandia: 2 ESU — Grecja: 2 ESU — Hiszpania: 2 ESU

(3)

W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej należy ustalić próg oraz liczbę gospodarstw rolnych przekazujących dane dla tych dwóch nowych państw członkowskich.

(4)

W celu zapewnienia lepszej reprezentatywności słowackiej próbki należy dostosować próg oraz liczbę gospodarstw rolnych przekazujących dane dotyczące Słowacji.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1859/82.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych,

— Francja: 8 ESU — Włochy: 4 ESU — Cypr: 2 ESU

(1) Dz.U. 109 z 23.6.1965, str. 1859/65. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 28). (2) Dz.U. L 205 z 13.7.1982, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1860/2006 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 31).

L 179/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2007

— Łotwa: 2 ESU — Litwa: 2 ESU — Luksemburg: 8 ESU — Węgry: 2 ESU — Malta: 8 ESU — Niderlandy: 16 ESU — Austria: 8 ESU — Polska: 2 ESU — Portugalia: 2 ESU — Rumunia: 1 ESU — Słowenia: 2 ESU — Słowacja: 8 ESU

— Finlandia: 8 ESU — Szwecja: 8 ESU — Zjednoczone Królestwo Północnej): 16 ESU (z wyłączeniem Irlandii

— Zjednoczone Królestwo (jedynie Irlandia Północna): 8 ESU.”; 2) w art. 5 dodaje się akapit w brzmieniu: „Bułgaria i Rumunia przedkładają Komisji swój plan wyboru na rok obrachunkowy 2007 przed dniem 31 lipca 2007 r.”; 3) w załączniku I wprowadza się zmiany z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego 2007. zgodnie

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

7.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/5

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 1859/82 wprowadza się następujące zmiany: 1) część dotycząca Słowacji otrzymuje brzmienie: „810 SŁOWACJA 502”;

2) dodaje się tabele dotyczące Bułgarii i Rumunii w brzmieniu:

Liczba gospodarstw rolnych przekazujących dane na rok obrachunkowy „Numer referencyjny Nazwa okręgu 2007 2008 Począwszy od roku 2009

830

BUŁGARIA

2 000

2 000

2 000 (*)

(*) Od roku obrachunkowego 2009 Bułgaria będzie miała sześć okręgów (patrz: załącznik do rozporządzenia 79/65/EWG) i liczba gospodarstw rolnych przekazujących dane na całe państwo będzie dzielona między okręgi.

Liczba gospodarstw rolnych przekazujących dane na rok obrachunkowy Numer referencyjny Nazwa okręgu 2007 2008 2009 Począwszy od roku 2010

840

RUMUNIA

1 000

2 000

4 000

6 000 (*)

(*) Od roku obrachunkowego 2010 Rumunia będzie miała 8 okręgów (patrz: załącznik do rozporządzenia 79/65/EWG) i liczba gospodarstw rolnych przekazujących dane na całe państwo będzie dzielona między okręgi.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 59 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (  Dz.U. L 31 z 1.2.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, str. 463)

 • Dz. U. L179 - 58 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2056/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (  Dz.U. L 317 z 21.11.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, str. 3)

 • Dz. U. L179 - 57 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (  Dz.U. L 304 z 21.11.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 467)

 • Dz. U. L179 - 56 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 06, str. 243)

 • Dz. U. L179 - 55 z 20077.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

 • Dz. U. L179 - 53 z 20077.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3186)

 • Dz. U. L179 - 52 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zniesienia klauzuli niejawności dotyczącej niektórych części podręcznika Sirene przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

 • Dz. U. L179 - 50 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję komitetu wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie wydatków instalacyjnych i operacyjnych w celu technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

 • Dz. U. L179 - 46 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczących systemu informacyjnego Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

 • Dz. U. L179 - 39 z 20077.7.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L179 - 38 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L179 - 36 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES IV oraz wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L179 - 6 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L179 - 1 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 0 z 20077.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.