Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczących systemu informacyjnego Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

Data ogłoszenia:2007-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 46

Strona 1 z 3
L 179/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2007

DECYZJA RADY z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczących systemu informacyjnego Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej (2007/471/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (dalej zwany „Aktem przystąpienia z 2003 r.”), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

W dniu 5 grudnia 2006 r. Rada stwierdziła w konkluzjach, że warunki w tym zakresie spełniły Republika Czeska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska i Republika Słowenii. W dniu 11 czerwca 2007 r. Rada stwierdziła w konkluzjach, że warunki w tym zakresie spełniły Republika Estońska i Republika Słowacka. Możliwe jest zatem ustalenie daty rozpoczęcia stosowania w tych państwach członkowskich dorobku Schengen dotyczącego systemu informacyjnego Schengen (SIS).

po konsultacji z Parlamentem Europejskim,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r. przewiduje, że przepisy dorobku Schengen inne niż przepisy wymienione w załączniku I wspomnianego aktu mają zastosowanie w poszczególnych nowych państwach członkowskich wyłącznie w rozumieniu danego aktu zgodnie z decyzją Rady podjętą w tym celu, po sprawdzeniu, że niezbędne warunki stosowania tego dorobku zostały spełnione.

Wejście w życie niniejszej decyzji powinno pozwolić na przekazanie rzeczywistych danych SIS do zainteresowanych państw członkowskich. Faktyczne wykorzystanie tych danych powinno umożliwić Radzie – dzięki mającym zastosowanie procedurom oceny Schengen przedstawionym w SCH/Com-ex (98) def. – sprawdzenie, czy stosowanie przepisów dorobku Schengen dotyczących SIS w zainteresowanych państwach członkowskich jest prawidłowe. Po przeprowadzeniu tych ocen Rada powinna podjąć decyzję o zniesieniu kontroli na wewnętrznych granicach z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

(2)

Rada sprawdziła, czy Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka (dalej zwane „zainteresowanymi państwami członkowskimi”) zapewniają zadowalający poziom ochrony danych w drodze następujących czynności:

(5)

Rada powinna podjąć osobną decyzję, w której wyznaczona zostanie data zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych. W oczekiwaniu na wyznaczenie daty zniesienia kontroli określonej w tej decyzji należy wprowadzić pewne ograniczenia w korzystaniu z SIS.

Zainteresowanym państwom członkowskim przekazano pełny kwestionariusz, a ich odpowiedzi zostały zarejestrowane i przeprowadzono wizytacje sprawdzające i oceniające we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami oceny Schengen przedstawionymi w decyzji Komitetu Wykonawczego ustanawiającej Stały Komitet w sprawie oceny i wdrażania Schengen (SCH/Com-ex (98) def.) (1) w zakresie ochrony danych.

(1) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 138.

(6)

W stosunku do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie tych przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2), które wchodzą w zakres określony w art. 1 pkt G decyzji 1999/437/WE (3) w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy,

(2) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36. (3) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 59 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (  Dz.U. L 31 z 1.2.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, str. 463)

 • Dz. U. L179 - 58 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2056/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (  Dz.U. L 317 z 21.11.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, str. 3)

 • Dz. U. L179 - 57 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (  Dz.U. L 304 z 21.11.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 467)

 • Dz. U. L179 - 56 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 06, str. 243)

 • Dz. U. L179 - 55 z 20077.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

 • Dz. U. L179 - 53 z 20077.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3186)

 • Dz. U. L179 - 52 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zniesienia klauzuli niejawności dotyczącej niektórych części podręcznika Sirene przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

 • Dz. U. L179 - 50 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję komitetu wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie wydatków instalacyjnych i operacyjnych w celu technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

 • Dz. U. L179 - 39 z 20077.7.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L179 - 38 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L179 - 36 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES IV oraz wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L179 - 6 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L179 - 3 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L179 - 1 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 0 z 20077.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.