Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3186)

Data ogłoszenia:2007-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 53

7.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/53

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3186)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2007/474/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

statki portugalskie obecne na tym obszarze geograficznym i posiadające takle denne.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 9 załącznika IIB do tego rozporządzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W związku z przedłożonymi danymi oraz zgodnie z metodą obliczeniową przewidzianą w pkt 9.1 załącznika IIB Portugalii należy przyznać 21 dodatkowych dni na morzu dla statków posiadających narzędzia połowowe z grupy określonej w pkt 3 lit. a), 15 dodatkowych dni na morzu dla statków posiadających narzędzia połowowe z grupy określonej w pkt 3 lit. b) oraz 30 dodatkowych dni na morzu dla statków posiadających narzędzia połowowe z grupy określonej w pkt 3 lit. c), w okresie od dnia 1 lutego 2007 r. do dnia 31 stycznia 2008 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

Punkt 7 załącznika IIB do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 określa maksymalną liczbę dni, podczas których wspólnotowe statki o długości całkowitej równej lub większej niż 10 metrów, posiadające włoki denne o rozmiarze oczek równym lub większym niż 32 mm lub pławnice o rozmiarze oczek równym lub większym niż 60 mm lub takle denne, mogą przebywać w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu zgodnie z pkt 1 załącznika IIB, w okresie od dnia 1 lutego 2007 r. do dnia 31 stycznia 2008 r. Punkt 9 załącznika IIB umożliwia Komisji przyznanie dodatkowej liczby dni na morzu, podczas których statek może przebywać na obszarze i posiadać takie narzędzia połowowe, na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. W dniu 10 października 2006 r., 14 listopada 2006 r. i 12 marca 2007 r. Portugalia przedłożyła dane świadczące o tym, że statki, które zakończyły działalność po dniu 1 stycznia 2004 r., wykorzystały odpowiednio: 9,61 % nakładu połowowego wykorzystanego w 2003 r. przez statki portugalskie obecne na tym obszarze geograficznym i posiadające włoki denne o rozmiarze oczek równym lub większym niż 32 mm, 6,75 % nakładu połowowego wykorzystanego w 2003 r. przez statki portugalskie obecne na tym obszarze geograficznym i posiadające pławnice o rozmiarze oczek równym lub większym niż 60 mm oraz 14,12 % nakładu połowowego wykorzystanego w 2003 r. przez

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Maksymalna liczba dni, podczas których statek rybacki pływający pod banderą Portugalii i posiadający narzędzia połowowe określone w pkt 3 lit. a) załącznika IIB do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 oraz nieobjęty specjalnymi warunkami ustanowionymi w pkt 7.1 tego załącznika może przebywać w strefie ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, określona w tabeli I tego załącznika, zostaje zmieniona na 237 dni w roku. 2. Maksymalna liczba dni, podczas których statek rybacki pływający pod banderą Portugalii i posiadający narzędzia połowowe określone w pkt 3 lit. b) załącznika IIB do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 oraz nieobjęty specjalnymi warunkami ustanowionymi w pkt 7.1 tego załącznika może przebywać w strefie ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, określona w tabeli I tego załącznika, zostaje zmieniona na 231 dni w roku. 3. Maksymalna liczba dni, podczas których statek rybacki pływający pod banderą Portugalii i posiadający narzędzia połowowe określone w pkt 3 lit. c) załącznika IIB do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 oraz nieobjęty specjalnymi warunkami ustanowionymi w pkt 7.1 tego załącznika, może przebywać w strefie ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, określona w tabeli I tego załącznika, zostaje zmieniona na 246 dni w roku.

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str 1.

L 179/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2007

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 59 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (  Dz.U. L 31 z 1.2.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, str. 463)

 • Dz. U. L179 - 58 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2056/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (  Dz.U. L 317 z 21.11.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, str. 3)

 • Dz. U. L179 - 57 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (  Dz.U. L 304 z 21.11.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 467)

 • Dz. U. L179 - 56 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 06, str. 243)

 • Dz. U. L179 - 55 z 20077.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

 • Dz. U. L179 - 52 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zniesienia klauzuli niejawności dotyczącej niektórych części podręcznika Sirene przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

 • Dz. U. L179 - 50 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję komitetu wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie wydatków instalacyjnych i operacyjnych w celu technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

 • Dz. U. L179 - 46 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczących systemu informacyjnego Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

 • Dz. U. L179 - 39 z 20077.7.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L179 - 38 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L179 - 36 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES IV oraz wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L179 - 6 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L179 - 3 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L179 - 1 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 0 z 20077.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.