Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 56

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 06, str. 243)

Data ogłoszenia:2007-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 56

Strona 1 z 2
L 179/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338 z dnia 23 grudnia 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 06, str. 243) 1) Strona 253, rozdział III sekcja 2, tytuł: zamiast: powinno być: „Wniosek o stwierdzenie klauzuli wykonalności”, „Wniosek o stwierdzenie wykonalności”.

2) Strona 253, art. 29 ust. 1: zamiast: powinno być: „1. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności składa się do sądu znajdującego się w wykazie przesłanym przez każde Państwo Członkowskie Komisji na podstawie art. 68.”, „1. Wniosek o stwierdzenie wykonalności składa się do sądu znajdującego się w wykazie przesłanym przez każde państwo członkowskie Komisji na podstawie art. 68.”.

3) Strona 253, art. 33, tytuł: zamiast: powinno być: „Odwołanie się od klauzuli wykonalności”, „Odwołanie się od stwierdzenia wykonalności”.

4) Strona 253, art. 33 ust. 1: zamiast: powinno być: „1. „1. Decyzja w sprawie klauzuli wykonalności może być zaskarżona przez każdą ze stron.”, Decyzja w sprawie stwierdzenia wykonalności może być zaskarżona przez każdą ze stron.”.

5) Strona 253, art. 33 ust. 4: zamiast: „4. Jeżeli środek odwoławczy został wniesiony przez osobę, która wnioskowała o nadanie klauzuli wykonalności, Sąd rozpoznający środek zaskarżenia wysłuchuje osobę, przeciwko której wniesiony został wniosek o wykonanie. Jeżeli ta osoba nie wdaje się w spór, stosuje się przepisy art. 18.”, „4. Jeżeli środek odwoławczy został wniesiony przez osobę, która wnioskowała o stwierdzenie wykonalności, sąd rozpoznający środek zaskarżenia wysłuchuje osobę, przeciwko której wniesiony został wniosek o wykonanie. Jeżeli ta osoba nie wdaje się w spór, stosuje się przepisy art. 18.”.

powinno być:

6) Strona 253, art. 33 ust. 5: zamiast: „5. Środek odwoławczy od klauzuli wykonalności musi być wniesiony w ciągu miesiąca od jej doręczenia. Jeżeli osoba, przeciwko której wniesiony został wniosek o wykonanie, zwykle zamieszkuje w innym Państwie Członkowskim niż Państwo, w którym klauzula wykonalności została wydana, to termin do wniesienia środka odwoławczego wynosi dwa miesiące i biegnie od dnia jej doręczenia tej osobie, osobiście lub pod jej adresem. Przedłużenie tego terminu z powodu dużej odległości jest wyłączone.”, „5. Środek odwoławczy od stwierdzenia wykonalności musi być wniesiony w terminie miesiąca od jego doręczenia. Jeżeli osoba, przeciwko której wniesiony został wniosek o wykonanie, zwykle zamieszkuje w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym stwierdzenie wykonalności zostało wydane, to termin do wniesienia środka odwoławczego wynosi dwa miesiące i biegnie od dnia jego doręczenia tej osobie, osobiście lub pod jej adresem. Przedłużenie tego terminu z powodu dużej odległości jest wyłączone.”.

powinno być:

7) Strona 254, art. 37 ust. 1 zdanie wprowadzające: zamiast: powinno być: „Strona wnioskująca o uznanie lub nieuznanie orzeczenia lub wnosząca o nadanie klauzuli wykonalności zobowiązana jest do przedstawienia:”, „Strona wnioskująca o uznanie lub nieuznanie orzeczenia lub wnosząca o stwierdzenie wykonalności zobowiązana jest do przedstawienia:”.

8) Strona 254, art. 37 ust. 2: zamiast: powinno być: „2. Dodatkowo, w wypadku orzeczenia zaocznego, strona wnioskująca o uznanie lub wnosząca o wydanie klauzuli wykonalności zobowiązana jest do przedstawienia:”, „2. Strona wnioskująca o uznanie lub nieuznanie orzeczenia lub wnosząca o stwierdzenie wykonalności zobowiązana jest do przedstawienia:”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 59 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (  Dz.U. L 31 z 1.2.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, str. 463)

 • Dz. U. L179 - 58 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2056/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (  Dz.U. L 317 z 21.11.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, str. 3)

 • Dz. U. L179 - 57 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (  Dz.U. L 304 z 21.11.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 467)

 • Dz. U. L179 - 55 z 20077.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

 • Dz. U. L179 - 53 z 20077.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3186)

 • Dz. U. L179 - 52 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zniesienia klauzuli niejawności dotyczącej niektórych części podręcznika Sirene przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

 • Dz. U. L179 - 50 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję komitetu wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie wydatków instalacyjnych i operacyjnych w celu technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

 • Dz. U. L179 - 46 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczących systemu informacyjnego Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

 • Dz. U. L179 - 39 z 20077.7.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L179 - 38 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L179 - 36 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES IV oraz wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L179 - 6 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L179 - 3 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L179 - 1 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 0 z 20077.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.