Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (1)

Data ogłoszenia:2007-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 6

Strona 1 z 8
L 179/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(WE) nr 1013/2006 uważa się, że wymienione państwa opowiedziały się za stosowaniem procedury uprzedniego zgłoszenia na piśmie i zgody.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 37 ust. 2,

po konsultacji z zainteresowanymi państwami,

Przepisy niniejszego rozporządzenia powinny zastąpić przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1547/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. określające procedury kontrolne na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93, mające zastosowanie do wysyłek niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów, do których nie ma zastosowania W związku decyzja OECD C(92)39/final (2). z powyższym należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 1547/1999,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Komisja przesłała pisemny wniosek do każdego państwa, którego nie obowiązuje decyzja Rady OECD C(2001)107/final dotycząca przeglądu decyzji C(92)39/final w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku, wzywając do potwierdzenia na piśmie, że odpady wymienione w załączniku III lub IIIA do tego rozporządzenia, których wywóz nie jest zakazany na mocy art. 36, mogą być wywożone ze Wspólnoty w celu poddania ich odzyskowi w danym państwie oraz prosząc o informacje na temat ewentualnych procedur kontrolnych przeprowadzanych w państwie przeznaczenia.

Artykuł 1 Wywóz w celu poddania odzyskowi odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, nieobjętych zakazem wywozu na mocy art. 36, do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD, jest regulowany procedurami odzwierciedlającymi wybór dokonany przez te państwa tj:

a) wprowadzenie zakazu,

b) stosowanie procedury uprzedniego zgłoszenia na piśmie i zgody, lub

(2)

We wnioskach tych, każde państwo zostało poproszone o wskazanie czy opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu lub stosowaniem procedury uprzedniego zgłoszenia na piśmie i zgody lub czy odstąpi od kontroli, w odniesieniu do takich odpadów.

c) odstąpienie od kontroli w państwie przeznaczenia,

jak określono w załączniku.

(3)

Komisja otrzymała odpowiedzi na piśmie od Algierii, Andory, Argentyny, Botswany, Białorusi, Chile, Chin, Chin (Hong Kong), Kostaryki, Gujany, Indii, Liechtensteinu, Mołdowy, Omanu, Peru, Filipin, Federacji Rosyjskiej, Sri Lanki, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu.

Artykuł 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/1999 zostaje uchylone.

Artykuł 3

(4)

Niektóre państwa nie przekazały potwierdzenia na piśmie, że odpady mogą być do nich wywożone ze Wspólnoty w celu poddania ich odzyskowi. Dlatego też zgodnie z art. 37 ust. 2 drugi akapit rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2) Dz.U. L 185 z 17.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, str. 1).

(1) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, str. 1.

7.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/7

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 59 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (  Dz.U. L 31 z 1.2.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, str. 463)

 • Dz. U. L179 - 58 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2056/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (  Dz.U. L 317 z 21.11.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, str. 3)

 • Dz. U. L179 - 57 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (  Dz.U. L 304 z 21.11.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 467)

 • Dz. U. L179 - 56 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 06, str. 243)

 • Dz. U. L179 - 55 z 20077.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

 • Dz. U. L179 - 53 z 20077.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3186)

 • Dz. U. L179 - 52 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zniesienia klauzuli niejawności dotyczącej niektórych części podręcznika Sirene przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

 • Dz. U. L179 - 50 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję komitetu wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie wydatków instalacyjnych i operacyjnych w celu technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

 • Dz. U. L179 - 46 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczących systemu informacyjnego Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

 • Dz. U. L179 - 39 z 20077.7.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L179 - 38 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L179 - 36 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES IV oraz wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L179 - 3 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L179 - 1 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 0 z 20077.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.