Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Belgię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

Data ogłoszenia:2007-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24

Strona 1 z 7
L 180/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Belgię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (2007/479/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (1), w szczególności jej art. 3a ust. 2, uwzględniając opinię Komitetu ustanowionego z art. 23a dyrektywy 89/552/EWG, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uczestnictwo drużyny narodowej w danym wydarzeniu w kontekście zawodów lub turnieju o znaczeniu międzynarodowym oraz iv) fakt, że wydarzenie było tradycyjnie transmitowane w ogólnodostępnym programie telewizyjnym i zyskiwało dużą widownię telewizyjną.

(6)

zgodnie

Szereg wydarzeń wymienionych w ramach środków przyjętych przez Belgię, w tym letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie, finały Pucharu Świata i finały Mistrzostw Europy w piłce nożnej (drużyny męskie), stanowią wydarzenia kategorii tradycyjnie uznawanej za mającą doniosłe znaczenie dla społeczeństwa, wymienione wprost w motywie 18 dyrektywy 97/36/WE. Wydarzenia te mają szczególny powszechny oddźwięk w Belgii, ponieważ są popularne wśród szerokiej publiczności, a nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą wydarzenia sportowe. Biorąc pod uwagę fakt, że w finale Pucharu Belgii w piłce nożnej (mężczyzn) spotykają się dwa najlepsze belgijskie kluby i finał kończy się wręczeniem nagrody (pucharu), popularność tego wydarzenia znacznie wykracza poza krąg osób normalnie śledzących wydarzenia sportowe, a przez to ma szczególny powszechny oddźwięk w Belgii. Wymienione mecze piłki nożnej, w których udział biorą reprezentacje narodowe, mają szczególny powszechny oddźwięk w Belgii, ponieważ dają one drużynom belgijskim okazję do promowania belgijskiej piłki nożnej na szczeblu międzynarodowym. Finały i półfinały Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA mają szczególny powszechny oddźwięk w Belgii, zważywszy na popularność piłki nożnej w Belgii i prestiż tych spotkań, będących przedmiotem zainteresowania szerokiej publiczności, a nie tylko osób normalnie śledzących wydarzenia sportowe. Kolarstwo szosowe jest popularnym sportem w Belgii. Część wyścigu Tour de France, najważniejszego kolarskiego wydarzenia na świecie (zawody mężczyzn), odbywa się w Belgii. Mistrzostwa Belgii w Kolarstwie Szosowym (mężczyzn) mają szczególny powszechny oddźwięk w Belgii, ponieważ zamykają sezon kolarski kolarstwa zawodowego i są śledzone przez szeroką publiczność oraz media belgijskie. Inne wymienione zawody kolarskie mają szczególny powszechny oddźwięk w Belgii z uwagi na częste sukcesy belgijskich zawodników na szczeblu międzynarodowym. Wymienione międzynarodowe zawody kolarskie, które odbywają się w Belgii, dają także możliwość promowania Belgii jako kraju.

Pismem z dnia 10 grudnia 2003 r. Belgia powiadomiła Komisję o środkach przyjmowanych zgodnie z art. 3a ust. 1 dyrektywy 89/552/EWG. Komisja zweryfikowała, w ciągu trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia, zgodność tychże środków z prawem wspólnotowym, w szczególności w zakresie proporcjonalności środków oraz przejrzystości procedury konsultacji krajowych. W swojej analizie Komisja wzięła pod uwagę dostępne dane dotyczące sytuacji w dziedzinie mediów w Belgii.

(7)

(2)

(8)

(3)

(9) (4)

Lista wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa włączona do środków przyjętych przez Belgię została sporządzona w sposób jasny i przejrzysty i po przeprowadzeniu w Belgii szerokich konsultacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 43 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3413) (1)

 • Dz. U. L180 - 42 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3291) (1)

 • Dz. U. L180 - 38 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Finlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 33 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Francję na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 17 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Irlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 11 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Austrię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 8 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Niemcy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 5 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Włochy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 3 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L180 - 1 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 0 z 200710.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.