Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3291) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 42

L 180/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3291)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/482/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (1), w szczególności jej art. 2 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

dotyczące zniesienia kontroli ubezpieczenia pojazdów użytkowanych zwykle na terytoriach Bułgarii i Rumunii oraz podlegającym postanowieniom tegoż uzupełnienia. Spełnione są zatem wszystkie warunki konieczne do zniesienia kontroli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdów użytkowanych zwykle na terytoriach Bułgarii i Rumunii zgodnie z dyrektywą 72/166/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Z dniem 1 sierpnia 2007 r. państwa członkowskie zaprzestają kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdów użytkowanych zwykle na terytoriach Bułgarii i Rumunii oraz podlegających postanowieniom uzupełnienia nr 3 z dnia 8 marca 2007 r. do wielostronnej umowy między krajowymi biurami ubezpieczeniowymi państw członkowskich wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych państw stowarzyszonych. Artykuł 2 Państwa członkowskie informują niezwłocznie Komisję o środkach podjętych w celu stosowania niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

W dniu 30 maja 2002 r. zawarto umowę wielostronną (dalej zwaną „umową”) między krajowymi biurami ubezpieczeniowymi państw członkowskich wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych państw stowarzyszonych. Umowa ta stanowi załącznik do decyzji Komisji 2003/564/WE z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (2), w której Komisja ustaliła datę, od której państwa członkowskie zaprzestaną kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do pojazdów użytkowanych zwykle na terytorium państwa członkowskiego będącego sygnatariuszem wyżej wymienionej umowy i podlegającym jej postanowieniom. Zakres umowy poszerzono następnie o kolejne kraje, przyjmując uzupełnienia nr 1 i 2. W dniu 8 marca 2007 r. krajowe biura ubezpieczeniowe państw członkowskich, a także biura Andory, Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii, podpisały uzupełnienie nr 3 do umowy, na mocy którego zakres umowy rozszerzono o krajowe biura ubezpieczeniowe Bułgarii i Rumunii. W uzupełnieniu zawarto praktyczne ustalenia

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 103 z 2.5.1972, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 149 z 11.6.2005, str. 14). (2) Dz.U. L 192 z 31.7.2003, str. 23.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 43 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3413) (1)

 • Dz. U. L180 - 38 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Finlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 33 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Francję na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 24 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Belgię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 17 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Irlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 11 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Austrię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 8 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Niemcy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 5 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Włochy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 3 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L180 - 1 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 0 z 200710.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.