Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 181 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2007-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 181 POZ 10

L 181/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 807/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Ocenia się zatem, że należy ponownie na czas określony zezwolić na stosowanie metaldehydu w oczekiwaniu na wyniki badań nad nowymi metodami zwalczania mięczaków oraz lepszą dostępność substancji alternatywnych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret drugie,

(4)

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Zezwolenie na stosowanie metaldehydu w rolnictwie ekologicznym, o którym mowa w części B załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, wygasło z dniem 31 marca 2006 r. Wiele państw członkowskich zaznaczyło, że rolnicy zajmujący się produkcją ekologiczną na ich terytorium nie mają rzeczywistej alternatywy dla stosowania metaldehydu w celu zwalczania mięczaków w niektórych roślinach uprawnych.

Artykuł 1 W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 394/2007 (Dz.U. L 98 z 13.4.2007, str. 3).

11.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/11

ZAŁĄCZNIK W tabeli III („Substancje używane w pułapkach i/lub dozownikach”) w części B pkt 1 („Produkty ochrony roślin”) załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do pozycji „Metaldehyd” datę „dnia 31 marca 2006 r.” zastępuje się datą „dnia 31 marca 2008 r.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 181 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 14 z 200711.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/484/WPZiB z dnia 10 lipca 2007 r. przedłużające wspólne działanie 2006/439/WPZiB dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L181 - 12 z 200711.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, wodach WE obszaru Vb oraz międzynarodowych wodach obszarów IIa, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L181 - 3 z 200711.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L181 - 1 z 200711.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.