Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 183 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wytycznych dla państw członkowskich w dziedzinie polityki zatrudnienia

Data ogłoszenia:2007-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 183 POZ 25

13.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/25

DECYZJA RADY z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wytycznych dla państw członkowskich w dziedzinie polityki zatrudnienia (2007/491/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 128 ust. 2,

Unia powinna zmobilizować wszystkie odpowiednie zasoby krajowe i wspólnotowe – w tym te objęte polityką spójności – we wszystkich trzech aspektach strategii lizbońskiej (wymiarze gospodarczym, społecznym i wymiarze związanym ze środowiskiem naturalnym) w celu lepszego wykorzystania ich synergii w ogólnym kontekście zrównoważonego rozwoju. Pełnego przeglądu wytycznych w dziedzinie zatrudnienia oraz ogólnych wytycznych w dziedzinie polityki gospodarczej należy dokonywać jedynie co trzy lata, natomiast na etapie pośrednim do 2008 r. ich aktualizowanie należy ściśle ograniczyć, tak by zapewniona była stabilność niezbędna do ich skutecznego wdrażania. Analiza krajowych programów reform przygotowanych przez państwa członkowskie zawarta w rocznym sprawozdaniu Komisji z postępów prac oraz we wspólnym sprawozdaniu na temat zatrudnienia wykazała, że państwa członkowskie powinny w dalszym ciągu prowadzić wszelkie możliwe działania w następujących kluczowych obszarach: — zachęcanie większej liczby osób do aktywności zawodowej oraz podtrzymywanie takiej aktywności, zwiększanie podaży siły roboczej oraz modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego, — zwiększanie zdolności dostosowawczej pracowników i możliwości dostosowawczych przedsiębiorstw, oraz — zwiększanie inwestycji w kapitał ludzki dzięki lepszemu kształceniu i możliwościom doskonalenia umiejętności.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(4)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

uwzględniając opinię Komitetu Zatrudnienia (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W zreformowanej strategii lizbońskiej z 2005 r. nacisk położono na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Jako zintegrowany pakiet przyjęto wytyczne w dziedzinie zatrudnienia, pochodzące z europejskiej strategii zatrudnienia zawartej w załączniku do decyzji Rady 2005/600/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (4), oraz ogólne wytyczne w dziedzinie polityki gospodarczej zawarte w zaleceniu Rady 2005/601/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2005–2008) (5); tym sposobem europejska strategia zatrudnienia stała się najważniejszym narzędziem realizacji celów z dziedziny zatrudnienia i rynku pracy wskazanych w strategii lizbońskiej.

(5)

Podczas posiedzenia w dniach 23–24 marca 2006 r. Rada Europejska zwróciła uwagę na centralną rolę polityki zatrudnienia w agendzie lizbońskiej oraz na konieczność zwiększenia możliwości zatrudnienia grup priorytetowych i uwzględniania przy tym cyklu życia człowieka. W związku z tym zatwierdziła ona Europejski pakt na rzecz równości płci, który powinien sprawić, że włączanie kwestii płci do polityk wspólnotowych będzie miało coraz większą wagę, oraz powinien stać się bodźcem do bardziej zdecydowanej poprawy perspektyw i szans kobiet. Usuwanie przeszkód utrudniających mobilność pracowników, przewidziane w traktatach, w tym również w traktatach o przystąpieniu, powinno usprawnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i zwiększyć jego potencjał w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

(1) Opinia z dnia 15 lutego 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 25 kwietnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Opinia z dnia 2 lutego 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (4) Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 21. (5) Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 28.

(6)

L 183/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2007

(7)

Mając na uwadze zarówno analizę krajowych programów reform przeprowadzoną przez Komisję, jak i konkluzje Rady Europejskiej, obecnie należy skupić się na skutecznej i terminowej realizacji wytycznych, a szczególną uwagę należy poświęcić uzgodnionym celom ilościowym określonym w wytycznych na lata 2005–2008.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wytyczne dla państw członkowskich w zatrudnienia, określone w załączniku 2005/600/WE, zostają utrzymane w 2007 kowskie uwzględniają je w swojej polityce Artykuł 2 dziedzinie polityki do decyzji Rady r., a państwa członzatrudnienia.

(8)

Państwa członkowskie powinny uwzględniać wytyczne w dziedzinie zatrudnienia, kiedy będą planowały wykorzystanie funduszy wspólnotowych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2007 r. W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

(9)

Z uwagi na zintegrowany charakter pakietu wytycznych państwa członkowskie powinny w pełni realizować ogólne wytyczne w dziedzinie polityki gospodarczej,

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 183 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 76 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Filipin w sprawie udziału Republiki Filipin w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 70 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii w sprawie udziału Królestwa Tajlandii w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 64 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Malezją w sprawie udziału Malezji w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 58 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Singapuru w sprawie udziału Republiki Singapuru w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 52 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Państwem Brunei Darussalam w sprawie udziału Państwa Brunei Darussalam w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 51 z 200713.7.2007

  Decyzja Rady 2005/495/WPZiB z dnia 11 października 2005 r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Brunei, Singapurem, Malezją, Tajlandią i Filipinami w sprawie ich udziału w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 46 z 200713.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 41/2004 (ex N 221/2004) – Portugalia – Pomoc inwestycyjna na rzecz ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 638) (1)

 • Dz. U. L183 - 41 z 200713.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić na mocy ustawy Regionu Sycylii nr 17/2004 (art. 60), N. C 34/2005 (ex N 113/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 284) (1)

 • Dz. U. L183 - 27 z 200713.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2007 r. dotycząca środków pomocy państwa C 38/2005 (ex NN 52/2004) wdrożonych przez Niemcy na rzecz grupy Biria (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 130) (1)

 • Dz. U. L183 - 23 z 200713.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2003/89/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niemczech

 • Dz. U. L183 - 21 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów widłaków w obszarach ICES VIII i IX (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L183 - 20 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L183 - 19 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L183 - 17 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L183 - 15 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L183 - 13 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L183 - 12 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L183 - 5 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. otwierające roczne kontyngenty taryfowe na przywóz z Turcji niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L183 - 3 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο „Τροιζηνία” (Exeretiko partheno eleolado „Trizinia”) (ChNP)

 • Dz. U. L183 - 1 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.