Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 183 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2007 r. dotycząca środków pomocy państwa C 38/2005 (ex NN 52/2004) wdrożonych przez Niemcy na rzecz grupy Biria (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 130) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 183 POZ 27

Strona 1 z 16
13.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/27

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 stycznia 2007 r. dotycząca środków pomocy państwa C 38/2005 (ex NN 52/2004) wdrożonych przez Niemcy na rzecz grupy Biria (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 130)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/492/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Komisja pismem z 9 września 2003 r. zwróciła się o przekazanie informacji, których Niemcy udzieliły w piśmie z 14 października 2003 r., zarejestrowanym 16 października 2003 r. Komisja w dniu 9 grudnia 2003 r. zażądała dodatkowych informacji, których Niemcy udzieliły w piśmie z 19 marca 2004 r., zarejestrowanym tego samego dnia.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(5)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

a także mając na uwadze, co następuje:

Dnia 18 października 2004 r. Komisja wydała nakaz udzielenia informacji, ponieważ miała wątpliwości co do tego, czy środki pomocy przyznane grupie Biria są zgodne z programami, na podstawie których je rzekomo przyznano. W odpowiedzi na nakaz udzielenia informacji Niemcy przedstawiły dodatkowe informacje w piśmie z dnia 31 stycznia 2005 r., które zostało zarejestrowane tego samego dnia.

I. PROCEDURA (6) (1)

W pismach z dnia 23 stycznia 2002 r. oraz 20 sierpnia 2002 r. do Komisji wpłynęła skarga dotycząca pomocy państwa w postaci gwarancji państwowych na rzecz grupy Biria.

(2)

Po wymianie korespondencji między Komisją a Niemcami Niemcy poinformowały Komisję pismem z dnia 24 stycznia 2003 r., zarejestrowanym dnia 28 stycznia 2003 r., że planowane udzielenie gwarancji, które zostało uzależnione od zezwolenia Komisji, zostało wycofane. Składający skargę został o tym powiadomiony w piśmie z dnia 17 lutego 2003 r.

(3)

W piśmie z dnia 1 lipca 2003 r., zarejestrowanym dnia 9 lipca 2003 r., oraz w piśmie z dnia 8 sierpnia 2003 r., zarejestrowanym dnia 5 września 2003 r., składający skargę przekazał dodatkowe informacje dotyczące innej gwarancji państwa na rzecz grupy Biria oraz w sprawie udziałów publicznych w przedsiębiorstwach grupy.

W dniu 20 października 2005 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w odniesieniu do trzech domniemanych środków pomocy. W tej samej decyzji stwierdziła ona, że kilka innych środków pomocy, które przyznano rzekomo niezgodnie z prawem, albo nie stanowi pomocy, albo zostało udzielonych na podstawie i zgodnie z zatwierdzonymi programami. Odnośna decyzja Komisji została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zaprosiła wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w sprawie ewentualnych środków pomocy. Uwagi zostały przekazane przez stronę zainteresowaną, która pragnęła pozostać anonimowa, w piśmie z dnia 27 stycznia 2006 r., zarejestrowanym dnia 30 stycznia 2006 r., przez Prophete GmbH & Co. KG, z siedzibą w Rheda-Wiedenbrück, oraz Pantherwerke AG, z siedzibą w Löhne, w piśmie z dnia 6 lutego 2006 r., zarejestrowanym w tym samym dniu, a także przez Vaterland-Werke GmbH & Co. KG, z siedzibą w Neuenrade, w piśmie z dnia 6 lutego 2006 r., zarejestrowanym tego samego dnia, oraz w piśmie z dnia 27 lutego 2006 r., również zarejestrowanym tego samego dnia.

(1) Dz.U. C 2 z 5.1.2006, str. 14.

(2) Patrz: przypis 1.

L 183/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2007

(7)

Uwagi te przedłożone zostały Niemcom w pismach z dnia 6 lutego 2006 r. i 2 marca 2006 r. Niemcy udzieliły odpowiedzi w piśmie z dnia 5 kwietnia 2006 r., zarejestrowanym dnia 7 kwietnia 2006 r., oraz w piśmie z dnia 12 maja 2006 r., zarejestrowanym tego samego dnia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 183 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 76 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Filipin w sprawie udziału Republiki Filipin w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 70 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii w sprawie udziału Królestwa Tajlandii w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 64 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Malezją w sprawie udziału Malezji w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 58 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Singapuru w sprawie udziału Republiki Singapuru w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 52 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Państwem Brunei Darussalam w sprawie udziału Państwa Brunei Darussalam w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 51 z 200713.7.2007

  Decyzja Rady 2005/495/WPZiB z dnia 11 października 2005 r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Brunei, Singapurem, Malezją, Tajlandią i Filipinami w sprawie ich udziału w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 46 z 200713.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 41/2004 (ex N 221/2004) – Portugalia – Pomoc inwestycyjna na rzecz ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 638) (1)

 • Dz. U. L183 - 41 z 200713.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić na mocy ustawy Regionu Sycylii nr 17/2004 (art. 60), N. C 34/2005 (ex N 113/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 284) (1)

 • Dz. U. L183 - 25 z 200713.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wytycznych dla państw członkowskich w dziedzinie polityki zatrudnienia

 • Dz. U. L183 - 23 z 200713.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2003/89/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niemczech

 • Dz. U. L183 - 21 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów widłaków w obszarach ICES VIII i IX (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L183 - 20 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L183 - 19 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L183 - 17 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L183 - 15 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L183 - 13 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L183 - 12 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L183 - 5 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. otwierające roczne kontyngenty taryfowe na przywóz z Turcji niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L183 - 3 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο „Τροιζηνία” (Exeretiko partheno eleolado „Trizinia”) (ChNP)

 • Dz. U. L183 - 1 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.