Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 183 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 41/2004 (ex N 221/2004) – Portugalia – Pomoc inwestycyjna na rzecz ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 638) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 183 POZ 46

Strona 1 z 6
L 183/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 41/2004 (ex N 221/2004) – Portugalia – Pomoc inwestycyjna na rzecz ORFAMA, Organizaćão Fabril de Malhas S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 638)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/494/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY

Beneficjent uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1), oraz uwzględniając te uwagi, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) I. PROCEDURA (1) (5)

ORFAMA jest producentem odzieży z dzianiny z siedzibą w Bradze, która stanowi region objęty postanowieniami art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. Przedsiębiorstwo utworzone w 1970 roku zatrudnia 655 pracowników, a jego roczne obroty wynoszą około 25 mln EUR Posiada 45 % udziałów innego producenta odzieży, firmy „Marrantex”. ORFAMA sprzedaje większość swoich produktów w Unii Europejskiej (50 %), Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (38 %) oraz Japonii (5 %) (3).

Projekt Projekt dotyczy nabycia dwóch przedsiębiorstw z branży tekstylnej, Archimode SP oraz Wartatex SP, mieszczących się w Łodzi, w Polsce. Obie firmy prowadzą działalność w zakresie produkcji odzieży.

Pismem z dnia 5 maja 2004 r. (zarejestrowanym w Komisji dnia 19 maja 2004 r.), Portugalia powiadomiła Komisję o swoim zamiarze udzielenia pomocy spółce ORFAMA, Organizaćão Fabril de Malhas SA (zwanej dalej „ORFAMA”) w celu dofinansowania inwestycji, jaką spółka ta miała zrealizować w Polsce. Komisja poprosiła o dodatkowe informacje pismem z dnia 15 lipca 2004 r., na co Portugalia odpowiedziała pismem z dnia 30 września 2004 r. (zarejestrowanym w Komisji dnia 5 października 2004 r.). Pismem z dnia 6 grudnia 2004 r. Komisja poinformowała Portugalię o swojej decyzji w sprawie wszczęcia procedury przewidzianej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do przedmiotowej pomocy. Pismem z dnia 4 lutego 2005 r. (zarejestrowanym w Komisji dnia 9 lutego 2005 r.), władze portugalskie przedłożyły swoje uwagi w ramach wspomnianej wyżej procedury. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zaprosiła zainteresowane strony trzecie do przedstawienia swoich uwag. Żadnych uwag nie przedłożono.

(7)

ORFAMA rozpoczęła współpracę z firmami polskimi w 1995 r. na zasadzie zlecania podwykonawstwa, a produkty wytwarzane przez te przedsiębiorstwa stanowią około 30 % obrotów ORFAMA. Następnie zdecydowała się na nabycie obu polskich przedsiębiorstw w celu skonsolidowania swojej obecności w Polsce oraz na rynkach wschodnioeuropejskich.

(2)

(8)

(3)

Władze portugalskie podkreśliły, że ORFAMA utrzyma swoje moce przerobowe aktualnie zlokalizowane w Portugalii bez jakiegokolwiek przenoszenia działalności do Polski. Celem projektu jest zwiększenie produkcji, zwolnienie mocy przerobowych w Portugalii w celu wytwarzania produktów o większej wartości dodanej oraz uzyskanie dostępu do rynków Niemiec i Europy Wschodniej.

(4)

(9)

Władze portugalskie są zdania, że projekt wzmocni konkurencyjność przemysłu tekstylnego Unii Europejskiej, jako że zarówno ORFAMA, jak i przedsiębiorstwa polskie stają w obliczu problemu rosnącej konkurencji ze strony państw azjatyckich, szczególnie Chin. Projekt został zrealizowany w grudniu 1999 r.

(1) Dz.U. C 14 z 20.1.2005, str. 2. (2) Patrz: przypis 1.

(3) Wszystkie dane pochodzą z powiadomienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 183 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 76 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Filipin w sprawie udziału Republiki Filipin w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 70 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii w sprawie udziału Królestwa Tajlandii w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 64 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Malezją w sprawie udziału Malezji w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 58 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Singapuru w sprawie udziału Republiki Singapuru w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 52 z 200713.7.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Państwem Brunei Darussalam w sprawie udziału Państwa Brunei Darussalam w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 51 z 200713.7.2007

  Decyzja Rady 2005/495/WPZiB z dnia 11 października 2005 r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Brunei, Singapurem, Malezją, Tajlandią i Filipinami w sprawie ich udziału w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L183 - 41 z 200713.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić na mocy ustawy Regionu Sycylii nr 17/2004 (art. 60), N. C 34/2005 (ex N 113/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 284) (1)

 • Dz. U. L183 - 27 z 200713.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2007 r. dotycząca środków pomocy państwa C 38/2005 (ex NN 52/2004) wdrożonych przez Niemcy na rzecz grupy Biria (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 130) (1)

 • Dz. U. L183 - 25 z 200713.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wytycznych dla państw członkowskich w dziedzinie polityki zatrudnienia

 • Dz. U. L183 - 23 z 200713.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2003/89/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niemczech

 • Dz. U. L183 - 21 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów widłaków w obszarach ICES VIII i IX (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L183 - 20 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L183 - 19 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L183 - 17 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L183 - 15 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L183 - 13 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L183 - 12 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L183 - 5 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. otwierające roczne kontyngenty taryfowe na przywóz z Turcji niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L183 - 3 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο „Τροιζηνία” (Exeretiko partheno eleolado „Trizinia”) (ChNP)

 • Dz. U. L183 - 1 z 200713.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.