Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące stałego i tymczasowego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

Data ogłoszenia:2007-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 12

Strona 1 z 2
L 184/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 828/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące stałego i tymczasowego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 oraz art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1,

(6)

kurcząt przeznaczonych na tucz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 (3). Przedstawiono nowe dane uzasadniające wniosek o zezwolenie na stosowanie bez ograniczeń czasowych wspomnianego wyżej preparatu u kurcząt przeznaczonych na tucz. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie bez ograniczeń czasowych preparatu, zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Stosowanie preparatu z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla indyków przeznaczonych na tucz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1353/2000 (4). Przedstawiono nowe dane uzasadniające wniosek o zezwolenie na stosowanie bez ograniczeń czasowych wspomnianego wyżej preparatu u indyków przeznaczonych na tucz. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie bez ograniczeń czasowych preparatu, zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Przedstawiono dane uzasadniające wniosek o zezwolenie na stosowanie przez cztery lata bogatego w astaksantynę preparatu Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340) u łososi i pstrągów. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię na temat stosowania tego preparatu w dniu 25 stycznia 2006 r. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Należy zatem zezwolić na tymczasowe stosowanie tego preparatu, zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia, przez okres czterech lat. Z oceny wyżej wymienionych wniosków wynika, że należy wprowadzić wymóg stosowania pewnych procedur mających na celu ochronę pracowników przed kontaktem z dodatkami określonymi w załącznikach. Ochronę taką należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (5). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje zezwolenia na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o zezwolenie na stosowanie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(7)

(3)

Wnioski o zezwolenie na stosowanie dodatków paszowych, określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(8)

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny być zatem nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 184 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 34 z 200714.7.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2007/5)

 • Dz. U. L184 - 29 z 200714.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3327) (1)

 • Dz. U. L184 - 25 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe

 • Dz. U. L184 - 17 z 200714.7.2007

  Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

 • Dz. U. L184 - 9 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L184 - 8 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. dotyczące 35. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L184 - 6 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L184 - 5 z 200714.7.2007

  Oświadczenie Komisji i Rady

 • Dz. U. L184 - 1 z 200714.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 824/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i określające sposób zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2007 do 2009 r. (1)

 • Dz. U. L184 - 0 z 200714.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.