Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. kończące okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (1)

Data ogłoszenia:2007-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 9

17.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 833/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. kończące okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4 i 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Konieczne jest zapewnienie stosowania rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) (2), które weszło w życie w 2003 r. Niniejsze rozporządzenie nie zmienia statusu ani zawartości zmiennych, które w rozporządzeniu (WE) nr 1172/98 są uznane za fakultatywne. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (3),

(4)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1172/98, w okresie przejściowym, począwszy od dnia 1 stycznia 1999 r., państwom członkowskim zezwolono na stosowanie uproszczonego kodowania miejsc załadunku i rozładunku; pełne kodowanie regionalne nie było wymagane dla międzynarodowego transportu wewnątrz EOG. Zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1172/98 należy ustalić datę wygaśnięcia okresu przejściowego, teraz kiedy istnieją warunki techniczne umożliwiające działanie skutecznego systemu kodowania regionalnego, do wykorzystania zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym, zgodnie z pkt 1 i 2 załącznika G do tego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Okres przejściowy określony w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1172/98 wygasa dnia 31 grudnia 2007 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 163 z 6.6.1998, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 105/2007 (Dz.U. L 39 z 10.2.2007, str. 1). (3) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 31 z 200717.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/501/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. dotyczące współpracy z Afrykańskim Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem w ramach strategii Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem

 • Dz. U. L185 - 24 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3365)

 • Dz. U. L185 - 18 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 16/2006 (ex NN 34/2006) udzielonej przez Region Sardynii spółce Nuova Mineraria Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 473) (1)

 • Dz. U. L185 - 10 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić na mocy ustawy Regionu Sycylii nr 21/2003 (art. 14, 15 i 16) C 31/2005 (ex N 329/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 285) (1)

 • Dz. U. L185 - 7 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do wykorzystania wycofanych środków spożywczych oraz przedłużenia okresu obowiązywania odnoszących się do nich środków przejściowych (1)

 • Dz. U. L185 - 5 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 1 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 830/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L185 - 0 z 200717.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.