Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3369)

Data ogłoszenia:2007-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 46

Strona 1 z 2
L 186/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.7.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3369)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2007/507/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

czania i kontroli chorób zwierząt (środki weterynaryjne) będą finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej. Do celów kontroli finansowej będą mieć zastosowanie art. 9, 36 i 37 tego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20,

Decyzja Komisji 2006/140/WE z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca specjalnego wkładu finansowego Wspólnoty związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz, przedstawionymi przez Cypr na 2006 r. (3), przyznała wkład finansowy Wspólnoty na 2006 r. na badania nad odpornością genetyczną na TSE u kóz w tym państwie członkowskim.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zwalczanie przenośnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u małych przeżuwaczy, w tym gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), która jest uważana za przyczynę występowania śmiertelnej odmiany choroby Creutzfelda-Jacoba u ludzi, stanowi kwestię ogromnej wagi dla zdrowia zwierząt i ochrony konsumentów.

(6)

Ze względów budżetowych decyzje dotyczące pomocy Wspólnoty podejmowane są corocznie. Właściwym jest przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty na te badania w celu uwzględnienia 2007 r. Należy zatem zmienić decyzję 2006/140/WE w celu uwzględnienia tego roku.

(2)

W celu uzyskania wsparcia finansowego ze strony Wspólnoty w 2005 r. władze cypryjskie przedstawiły wyniki półrocznych badań nad genotypami odpornymi na TSE u kóz. Celem tych badań jest dokładniejsze zbadanie genu PrP u kóz w tym państwie członkowskim, aby potwierdzić wcześniej przeprowadzone badania wstępne, na podstawie których stwierdzono szczególną wielopostaciowość białka prionowego wykazującego odporność na TSE, oraz ocena danych umożliwiająca określenie częstości występowania u kóz odpornych na TSE genów PrP. Chorobowość kóz na TSE na Cyprze jest bardzo wysoka, dlatego właściwe jest, aby to państwo członkowskie prowadziło taki projekt pilotażowy. Badania rozpoczęto w dniu 1 stycznia 2006 r.

Załącznik do decyzji 2006/140/WE wymienia pomoc finansową Wspólnoty i środki sprawozdawczości technicznej i finansowej. Załącznik ten powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia pomocy finansowej na 2007 r., jak i zmian w zakresie sprawozdawczości na ten rok.

(7)

Mając na względzie wydajność administracji, wszystkie wydatki przedłożone przez Cypr do zwrotu w ramach wkładu finansowego Wspólnoty powinny być wyrażone w euro. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 kursem wymiany dla wydatków w walucie innej niż EUR powinien być ostatni kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym Cypr przedłożył swój wniosek.

(3)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 (2) z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej programy zwal-

(8)

Należy zatem 2006/140/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1).

(9)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 186 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 36 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego mydłom, szamponom i odżywkom do włosów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3127) (1)

 • Dz. U. L186 - 35 z 200718.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie pomocy państwa Inwestycje w ramach działania demonstracyjnego w dziedzinie ochrony środowiska „Wykorzystanie osadu saturacyjnego pochodzącego z cukrowni”(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 121)

 • Dz. U. L186 - 32 z 200718.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L186 - 29 z 200718.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L186 - 24 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające po raz 81. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L186 - 19 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 843/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L186 - 17 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L186 - 15 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L186 - 13 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L186 - 11 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L186 - 7 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 838/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L186 - 5 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 3 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 836/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Malcie

 • Dz. U. L186 - 1 z 200718.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 835/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Cyprze

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.