Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3419)

Data ogłoszenia:2007-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 47

19.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/47

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3419)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2007/510/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W art. 1 akapit pierwszy decyzji 2006/784/WE dodaje się lit. d) i e): „d) przyrząd określany jako »Autofom« oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 4 załącznika; e) przyrząd określany jako »Ultrafom 300« oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 5 załącznika.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Decyzja Komisji 2006/784/WE (2) przewiduje dopuszczenie trzech metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji. Rząd Francji zwrócił się z wnioskiem do Komisji o zatwierdzenie dwóch innych metod klasyfikacji tusz wieprzowych i przedłożył wyniki próbnego rozbioru dokonanego przed przystąpieniem, przedkładając drugą część protokołu przewidzianego w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (3). Ocena tego wniosku wykazała, że zostały spełnione warunki dla zatwierdzenia odnośnych metod klasyfikacji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lipca 2007 r.

(3)

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L z 22.12.1993, str. 5). 2) Dz.U. L 318 z 17.11.2006, str. 27. ( (3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, str. 39. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1197/2006 (Dz.U. L z 8.8.2006, str. 6).

zmie320 zmie217

L 187/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2007

ZAŁĄCZNIK Do załącznika do decyzji 2006/784/WE dodaje się następujące części 4 i 5: „CZĘŚĆ 4 AUTOFOM 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako »Autofom«. 2. Przyrząd jest wyposażony w 16 przetworników ultradźwiękowych o częstotliwości 2 MHz (SFK Technology, K2KG), a odcinek pomiarowy między przetwornikami wynosi 25 mm. Dane ultradźwiękowe powinny obejmować pomiary grubości słoniny i grubości mięśnia. Wyniki pomiarów zamienia się na przybliżony wynik wartości procentowej chudego mięsa uzyskany za pomocą komputera. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się na podstawie 23 punktów pomiarowych przy pomocy następującego wzoru: Ŷ = 69,4808 – 0,09178*X0 – 0,08778*X7 – 0,02047*X9 – 0,06525*X19 – 0,03135*X21 – 0,01352*X26 – 0,01257*X29 + 0,00660*X31 + 0,00726*X36 – 0,11207*X48 – 0,31733*X60 – 0,12530*X64 – 0,03016*X83 – 0,28903*X88 – 0,15229*X91 – 0,03713*X92 + 0,09666*X100 – 0,08611*X101 + 0,01797*X113 + 0,03736*X115 + 0,03356*X116 + 0,01313*X121 + 0,01547*X123 w którym: Ŷ = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, X0, X7 … X123 są zmiennymi mierzonymi przez Autofom. 4. Opis punktów pomiarowych i metody statystycznej znajduje się w części II francuskiego protokołu przekazanego Komisji zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2967/85. Niniejszy wzór dotyczy tusz ważących pomiędzy 45 a 125 gramów. CZĘŚĆ 5 ULTRAFOM 300 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako »UltraFom 300«. 2. Przyrząd jest wyposażony w sondę ultradźwiękową o częstotliwości 3,5 MHz (SFK Technology 3,5 64LA), o długości 5 cm, posiadającą 64 przetworniki ultradźwiękowe. Sygnał ultradźwiękowy jest digitalizowany, przechowywany i przetwarzany przez mikroprocesor. Wyniki pomiarów zamienia się na przybliżony wynik wartości procentowej chudego mięsa uzyskany za pomocą komputera. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: Ŷ = 66,49 – 0,891 G + 0,104 M w którym: Ŷ = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, G = grubość słoniny (łącznie ze skórą) między drugim a trzecim ostatnim żebrem, 7 centymetrów od grzbietowej linii środkowej, zgodnie z torem prostopadłym do skóry (w milimetrach). M = grubość mięśnia między drugim a trzecim ostatnim żebrem, 7 centymetrów od grzbietowej linii środkowej, zgodnie z torem prostopadłym do skóry (w milimetrach). Niniejszy wzór dotyczy tusz ważących pomiędzy 45 a 125 gramów.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 187 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 30 z 200719.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO – FSO Motor SA) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6628) (1)

 • Dz. U. L187 - 22 z 200719.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 22/06 (ex N 615/05), którą Włochy zamierzają zastosować celem obniżenia poziomu opodatkowania emulsji zawierających wodę (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5805) (1)

 • Dz. U. L187 - 20 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni lipca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L187 - 5 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L187 - 3 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2007/2008

 • Dz. U. L187 - 1 z 200719.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 845/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.