Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 188 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 188 POZ 15

20.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 15 lutego 2007 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (2007/511/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a) oraz art. 66 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana, ani nie podlega jej stosowaniu. W związku z tym, że na mocy postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską niniejsza decyzja oparta jest na dorobku Schengen, Dania podejmuje, zgodnie z art. 5 wyżej wspomnianego protokołu, w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszej decyzji przez Radę, decyzję o ewentualnym wdrożeniu niniejszej decyzji do swojego prawa krajowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiającego Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (2) w działaniach agencji uczestniczą kraje włączone we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen. Warunki ich uczestnictwa określają dalsze porozumienia zawarte pomiędzy Wspólnotą a tymi krajami. W związku z upoważnieniem Komisji w dniu 7 października 2004 r. zakończono negocjacje z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczące porozumień w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii.

(5)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którego stosowaniu Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (3). W związku z tym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest ona dla niego wiążąca i nie jest ono zobowiązane do jej stosowania.

(2)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którego stosowaniu Irlandia nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (4). W związku z tym Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest ona dla niej wiążąca i nie jest zobowiązana do jej stosowania.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 1.

(3) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43. (4) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20.

L 188/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2007

(6)

Zgodnie z decyzją Rady 2007/512/WE (1) i z zastrzeżeniem możliwości zawarcia go w późniejszym terminie, porozumienie zostało podpisane w imieniu Wspólnoty w dniu 1 lutego 2007 r. Porozumienie powinno zostać zawarte,

Tekst porozumienia jest załączony do niniejszej decyzji (2). Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Wspólnoty dokumentu zatwierdzającego, przewidzianego w art. 9 ust. 1 porozumienia, wyrażającego zgodę Wspólnoty na to, aby porozumienie było dla niej wiążące.

(7)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2007 r. W imieniu Rady

W. SCHÄUBLE

Przewodniczący

(1) Patrz: 17 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2) Patrz: 19 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 188 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 19 z 200720.7.2007

  Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L188 - 17 z 200720.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty i tymczasowego stosowania Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L188 - 14 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L188 - 13 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L188 - 11 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L188 - 9 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L188 - 7 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L188 - 3 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 378/2005 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L188 - 1 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.