Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 188 POZ 19

Tytuł:

Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 188 POZ 19

Strona 1 z 3
20.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/19

POROZUMIENIE między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej, z jednej strony, oraz REPUBLIKA ISLANDII (zwana dalej „Islandią”), i KRÓLESTWO NORWEGII (zwane dalej „Norwegią”), z drugiej strony, UWZGLĘDNIAJĄC Umowę zawartą przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącą włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (zwaną dalej „umową”),

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, ŻE: (1)

2.

Mają one prawo głosu:

Wspólnota Europejska ustanowiła rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2004 (1) zwanym dalej „rozporządzeniem”) Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach państw członkowskich Unii Europejskiej (zwaną dalej „agencją”). Rozporządzenie stanowi rozwinięcie dorobku Schengen w rozumieniu umowy. Rozporządzenie potwierdza, że państwa włączone we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen powinny uczestniczyć w pełni w działaniach agencji, chociaż z ograniczonym prawem głosu. Umowa nie określa warunków włączenia Islandii i Norwegii w działania nowych organów powołanych przez Unię Europejską w ramach dalszego rozwijania dorobku Schengen, a niektóre aspekty tego włączenia w działania agencji powinny zostać określone w dodatkowym porozumieniu zawartym przez strony umowy,

a) w zakresie decyzji w sprawie szczególnych działań przeprowadzanych na ich granicach zewnętrznych lub w ich pobliżu. Wnioski w sprawie takich decyzji wymagają poparcia w głosowaniu nad nimi przez przedstawicieli tych państw w Zarządzie;

(2)

(3)

(4)

b) w zakresie decyzji w sprawie szczególnych działań zgodnie z art. 3 (wspólne działania i projekty pilotażowe na granicach zewnętrznych), art. 7 (zarządzanie wyposażeniem technicznym), art. 8 (wspomaganie państw członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych) oraz art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze (wspólne działania dotyczące powrotów), przeprowadzanych w oparciu o zasoby ludzkie lub wyposażenie udostępnione przez Islandię lub Norwegię;

c) w zakresie decyzji w sprawie analizy ryzyka (opracowanie wspólnego zintegrowanego modelu analizy ryzyka), bezpośrednio dotyczących tych państw, zgodnie z art. 4;

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

d) w zakresie decyzji w sprawie szkoleń zgodnie z art. 5, z wyjątkiem ustanowienia wspólnego podstawowego programu szkolenia. Zarząd

Artykuł 1 Artykuł 2 Udział finansowy Islandia i Norwegia wnoszą do budżetu agencji wkład zgodnie z udziałem procentowym określonym w art. 12 ust. 1 umowy. 1. Islandia i Norwegia są reprezentowane w Zarządzie agencji zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 1.

L 188/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2007

Artykuł 3 Ochrona i poufność danych 1. Przy przekazywaniu danych osobowych władzom islandzkim i norweskim przez agencję stosuje się dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1). 2. Przy przekazywaniu agencji danych przez władze islandzkie i norweskie stosuje się rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 188 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 17 z 200720.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty i tymczasowego stosowania Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L188 - 15 z 200720.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L188 - 14 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L188 - 13 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L188 - 11 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L188 - 9 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L188 - 7 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L188 - 3 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 378/2005 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L188 - 1 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.