Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 188 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 378/2005 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie dodatków paszowych (1)

Data ogłoszenia:2007-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 188 POZ 3

Strona 1 z 2
20.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 850/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 378/2005 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie dodatków paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zawiera wykaz laboratoriów należących do konsorcjum krajowych laboratoriów referencyjnych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 21 akapit trzeci,

(6)

Od wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 378/2005 wysokość tej opłaty nie została dostosowana, przy czym powinna zostać zwiększona w celu uwzględnienia doświadczenia zdobytego w trakcie jego obowiązywania.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 ustanawia wspólnotową procedurę wydawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu i stosowanie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt. Przewiduje ono, że każdy, kto ubiega się o uzyskanie zezwolenia na dodatki paszowe lub na nowe stosowanie dodatków paszowych, przedkłada Komisji wniosek zgodnie z tym rozporządzeniem (wniosek).

Republika Czeska, Irlandia, Węgry i Finlandia poinformowały Komisję, że nazwy lub niektóre dane dotyczące ich krajowych laboratoriów referencyjnych znajdujących się w konsorcjum uległy zmianie. W związku z tym wykaz znajdujący się w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 378/2005 należy zastąpić wykazem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 378/2005.

(8) (2)

Ponadto rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 ustanawia wspólnotowe laboratorium referencyjne do wykonywania zadań i obowiązków określonych w załączniku II do wspomnianego rozporządzenia. Rozporządzenie to przewiduje również, że wspólnotowe laboratorium referencyjne może być wspomagane przez konsorcjum krajowych laboratoriów referencyjnych.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 378/2005 ustanawia szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w zakresie wniosków o wydanie zezwolenia na dodatek paszowy oraz zadań i obowiązków wspólnotowego laboratorium referencyjnego.

W rozporządzeniu (WE) nr 378/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wspólnotowe laboratorium referencyjne pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości 6 000 EUR za każdy wniosek (opłata).”;

(4)

Artykuł stanowi, pobiera (opłata).

4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2005 że wspólnotowe laboratorium referencyjne od wnioskodawcy opłatę za każdy wniosek Ponadto załącznik II do tego rozporządzenia

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005 r., str. 8).

2) załącznik II zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

L 188/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2007

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 188 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 19 z 200720.7.2007

  Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L188 - 17 z 200720.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty i tymczasowego stosowania Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L188 - 15 z 200720.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L188 - 14 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L188 - 13 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L188 - 11 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L188 - 9 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L188 - 7 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L188 - 1 z 200720.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.