Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440)

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 4

Strona 4 z 11

a) wprowadzenia w życie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2007 r., przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych wymaganych do realizacji badania;

b) złożenia Komisji najpóźniej do dnia 31 maja 2008 r. sprawozdania z postępów zawierającego informacje wymienione w części E (1) załącznika I, obejmującego pierwsze trzy miesiące badania;

2. Krajowe laboratoria referencyjne (KLR) w zakresie Salmonella spp. i Campylobacter spp. oraz badania oporności przeciwdrobnoustrojowej wykonują odpowiednie analizy próbek i izolatów.

3. Jednakże właściwy organ może wyznaczyć inne laboratoria dokonujące urzędowych kontroli Salmonella spp., Campylobacter spp. i wykonujące badania oporności przeciwdrobnoustrojowej do przeprowadzania analiz próbek i izolatów.

(1) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

c) złożenia Komisji najpóźniej do dnia 28 lutego 2009 r. sprawozdania końcowego z realizacji badania, zawierającego wszystkie informacje wymienione w pkt 1 i 2 części E załącznika I, wraz z dowodami kosztów poniesionych przez państwa członkowskie na pobieranie próbek i wykonywanie analiz oraz z wyników uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.; dokumenty dotyczące poniesionych kosztów powinny zawierać co najmniej informacje określone w załączniku III;

d) faktycznej realizacji badania.

L 190/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2007

3. Niezłożenie sprawozdania końcowego, o którym mowa w ust. 2 lit. c), do dnia 28 lutego 2009 r. pociąga za sobą progresywne obniżenie wypłacanego wkładu finansowego o 25 % całkowitej kwoty za opóźnienie do dnia 30 marca 2009 r., o 50 % do dnia 30 kwietnia 2009 r. i o 100 % do dnia 30 maja 2009 r.

2. Komisja przekazuje wyniki uzyskane w trakcie realizacji badania wraz z krajowymi danymi zagregowanymi i ocenami dokonanymi przez państwa członkowskie do zbadania Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Artykuł 6 Maksymalne wysokości zwrotu kosztów Maksymalne kwoty wkładu finansowego Wspólnoty, które mają zostać zwrócone państwom członkowskim za pobranie próbek i wykonanie analiz w ramach badania, nie przekraczają następujących kwot:

Użycie danych dostarczonych przez państwa członkowskie w celach innych niż związane z badaniem wymaga uprzedniej zgody tych państw członkowskich.

3. Zgromadzone dane oraz wyniki krajowe podaje się do publicznej wiadomości w formie zapewniającej poufność.

Artykuł 8 a) 20 EUR za każde badanie wykrywające Campylobacter i Salmonella spp.; Kurs wymiany mający zastosowanie do wydatków Jeśli wydatki danego państwa członkowskiego wyrażone są w innej walucie niż euro, państwo to dokonuje przeliczenia na euro, stosując ostatni kurs wymiany walut ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym składa wniosek.

b) 30 EUR za każde potwierdzenie, specjację i oznaczenie liczby izolatów Campylobacter spp. oraz określanie serotypu izolatów Salmonella spp.;

Artykuł 9 c) 30 EUR za badanie oporności przeciwdrobnoustrojowej izolatów Campylobacter ze stad brojlerów. Stosowanie Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Artykuł 7 Gromadzenie danych, ocena i sprawozdawczość 1. Właściwy organ odpowiedzialny za sporządzenie rocznego sprawozdania krajowego zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2003/99/WE zbiera i ocenia wyniki pobierania próbek i analiz dotyczących występowania Salmonella i Campylobacter przeprowadzonych zgodnie z art. 4 niniejszej decyzji i najpóźniej do dnia 28 lutego 2009 r. przedstawia Komisji niezbędne dane i ich ocenę dokonaną przez państwa członkowskie. Wyniki badania oporności przeciwdrobnoustrojowej zostaną przedstawione do końca maja 2009 r. w ramach sprawozdania rocznego, zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2003/99/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 38 z 200721.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L190 - 18 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170) (1)

 • Dz. U. L190 - 15 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L190 - 14 z 200721.7.2007

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dz. U. L190 - 12 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dz. U. L190 - 10 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L190 - 7 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające po raz 82. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L190 - 5 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L190 - 1 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L190 - 0 z 200721.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.