Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440)

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 9

Strona 9 z 11

W y k r y w a n i e C a m p y l o b a c t e r s p p . Izolację i potwierdzenie występowania organizmów Campylobacter należy przeprowadzać zgodnie z ISO 10272-1:2006(E). Należy dokonać specjacji co najmniej jednego izloatu Campylobacter w danej partii, stosując metody fenotypowe opisane w ISO 10272-1:2006(E) lub opublikowane metody molekularne, takie jak metoda łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Należy określić zastosowaną metodę. W celu zapewnienia wysokiej jakości część izolatów Campylobacter spp. (maksymalnie osiem) przesyłana jest do wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. Campylobacter w celu potwierdzenia i dokonania specjacji. Część z tych izolatów wysyła się do tego laboratorium w odstępach kwartalnych. Jeżeli izolaty transportowane są z jednego laboratorium do drugiego, należy zapewnić odpowiednie warunki transportu (np. zastosować wymazówki z aktywnym węglem). 2.5.2. O z n a c z a n i e i l o ś c i o w e C a m p y l o b a c t e r s p p . Oznaczanie ilościowe Campylobacter spp. dokonuje się zgodnie z ISO/TS 10272-2:2006 „Mikrobiologia żywności i pasz – horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania ilościowego Campylobacter spp. Część 2: technika określania liczby kolonii”. Z 10 ml zawiesiny pierwotnej bada się 0,1 ml tej zawiesiny i jej dodatkowe rozcieńczenia w celu oznaczenia liczby maksymalnie do 106 cfu (jednostek tworzących kolonie)/g. Ponadto bada się 1 ml nierozcieńczonej zawiesiny pierwotnej, aby uzyskać limit oznaczenia 10 cfu/g. Wszystkie testy płytkowe wykonuje się podwójnie. Aby umożliwić właściwe porównanie i ocenę danych (do późniejszej oceny ryzyka), dla każdego laboratorium należy oszacować niedokładność pomiaru metody oznaczeń liczbowych. W szacowaniu niedokładności pomiaru należy zastosować specyfikację techniczną ISO/TS 19036:2006, z wyjątkiem przypadku gdy do oszacowania niedokładności pomiaru wykorzystuje się jednocześnie rozcieńczenia zawiesiny początkowej. Niedokładność pomiaru ma swoje źródło w wewnątrzlaboratoryjnym standardowym odchyleniu odtwarzalności. Dane dotyczące niedokładności pomiaru gromadzi się od maja do września w celu uzyskania próbek pozytywnych. Wykonuje się podwójne badanie 12 pozytywnych próbek i rozcieńczeń sporządzonych z 10 ml zawiesiny początkowej. Wstępne dane dotyczące szacowanej niedokładności pomiaru przekazuje się oddzielnie jako część ogólnego opisu realizacji badania, o którym mowa w części E. 3. Przechowywanie izolatów W celu umożliwienia np. późniejszego wykonania badania oporności przeciwdrobnoustrojowej zaleca się przechowywanie reprezentatywnego podzbioru izolatów. Należy przechowywać jeden izolat z każdej pozytywnej próbki. Przede wszystkim należy przechowywać izolaty Campylobacter uzyskane w wyniku analizy ilościowej. Izolaty muszą być przechowywane w KLR przy użyciu zwykłej metody zbierania hodowli stosowanej przez krajowe laboratorium referencyjne, o ile zapewnia ona zachowanie integralności szczepów, przynajmniej przez okres 2 lat. CZĘŚĆ E: Sprawozdawczość Sprawozdania muszą zawierać przynajmniej informacje wymienione poniżej: (1) Ogólny opis realizacji badania: — ubojnie: łączna liczba ubojni w kraju oraz liczba ubojni, w których pobrano próbki,

L 190/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2007

— wielkość próby pierwotnej, — opis procedury stratyfikacji i randomizacji, — opis działań związanych z kontrolą jakości, w tym sprawozdanie z wykonania 12 oszacowań niedokładności pomiarów w każdym laboratorium dokonującym oznaczeń ilościowych Campylobacter, — wyniki ogólne. (2) Szczegółowe informacje na temat danych dotyczących występowania Państwa członkowskie dostarczają wyniki badania w postaci danych wstępnych, używając słownika danych oraz formularzy zbierania danych dostarczonych przez Komisję. Dane te zawierają co najmniej następujące informacje: — nazwę/kod ubojni, — identyfikator partii drobiu kierowanej do uboju, — nazwę/kod gospodarstwa pochodzenia partii drobiu kierowanej do uboju, — wielkość gospodarstwa, jeżeli dane są dostępne, — stan szczepień stad przeciw Salmonella, jeśli dane są dostępne, — wiek brojlerów w czasie pobierania próbek (uboju), — informacja, czy dana partia jest pierwszą, czy kolejną partią uboju z danego stada (przed przerzedzeniem stada lub nie), — rodzaj produkcji (chów tradycyjny, na wolnym wybiegu, ekologiczny), — wyniki poprzednich badań Salmonella i Campylobacter w tym samym stadzie, — data pobierania próbek, — liczba ptaków ubitych w tej ubojni w ciągu roku, — rodzaj zastosowanej metody schładzania (powietrzem, przez zanurzenie, strugą rozpylonej cieczy), — szczegóły protokołu dotyczącego transportu (określone: T/N), — data przyjęcia w laboratorium, — data wykonania badania, — identyfikacja laboratorium, — rodzaj próbki, — opis zastosowanych metod hodowli, zwłaszcza pożywki(-ek) selektywnej(-ych), — izolat Campylobacter: zastosowana metoda specjacji,

21.7.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 38 z 200721.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L190 - 18 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170) (1)

 • Dz. U. L190 - 15 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L190 - 14 z 200721.7.2007

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dz. U. L190 - 12 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dz. U. L190 - 10 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L190 - 7 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające po raz 82. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L190 - 5 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L190 - 1 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L190 - 0 z 200721.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.