Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2007-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 1

Strona 1 z 2
24.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 865/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

(4)

wania zdolności połowowej do pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 2003 r. lub 1 maja 2004 r. a dniem 31 grudnia 2006 r. oraz od dnia 1 stycznia 2007 r.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Zmniejszenie mocy silnika wymagane w celu wymiany silników przy zastosowaniu pomocy publicznej zgodnie z przepisami art. 25 ust. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 należy uznać za wycofanie zdolności z floty przy zastosowaniu pomocy publicznej w ramach zastosowania systemu wprowadzania/wycofywania i dostosowania poziomów referencyjnych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) określa przepisy związane z zarządzaniem zdolnością połowową.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

W świetle zdobytych doświadczeń należy dostosować obowiązujące przepisy dotyczące zarządzania zdolnością połowową.

W rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

(3)

Państwom członkowskim należy zezwolić na przyznawanie nowym lub istniejącym statkom ograniczonego zwiększenia tonażu w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie, warunków pracy, higieny i jakości produktów, pod warunkiem że nie zwiększy to zdolności statków do prowadzenia połowów ryb i pod warunkiem przyznania pierwszeństwa rybactwu przybrzeżnemu na niewielką skalę w rozumieniu art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (3). Takie zwiększenie powinno być powiązane ze staraniami na rzecz dostoso-

„Artykuł 11 Dostosowanie zdolności połowowej 1. Państwa członkowskie wprowadzają środki dostosowujące zdolność połowową swojej floty w celu osiągnięcia trwałej równowagi pomiędzy zdolnością połowową a ich wielkościami dopuszczalnymi połowów.

(1) Opinia z dnia 26 kwietnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (3) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1.

2. Państwa członkowskie zapewniają, że poziomy odniesienia dla zdolności połowowej wyrażone w GT i kW i ustalone zgodnie z niniejszym artykułem i art. 12 nie są przekraczane.

L 192/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2007

3. Nie zezwala się na wycofanie z floty połowowej przy zastosowaniu pomocy publicznej bez uprzedniego wycofania licencji połowowej określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1281/2005 (*) i, w stosownych przypadkach, zezwolenia połowowego określonego w odpowiednich przepisach. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 6, zdolność odpowiadająca licencji i, w niezbędnych przypadkach, zezwoleniom połowowym nie może zostać zastąpiona.

ności przy tworzeniu przez państwa członkowskie bilansu wprowadzeń i wycofań zgodnie z art. 13. Przy przydzielaniu zdolności połowowej na mocy niniejszego ustępu państwa członkowskie przyznają pierwszeństwo rybactwu przybrzeżnemu na niewielką skalę w rozumieniu art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 (**). 7. Przepisy wykonawcze do stosowania niniejszego artykułu mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2. ___________ (*) Dz.U. L 203 z 4.8.2005, str. 3. (**) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1.”; 2) artykuł 13 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 13 System wprowadzania/wycofywania zmniejszenie zdolności oraz ogólne

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 30 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady 2007/521/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L192 - 28 z 200724.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/520/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. Planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L192 - 26 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany części 2. sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)

 • Dz. U. L192 - 25 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L192 - 22 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L192 - 20 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w podobszarach 25–32 Morza Bałtyckiego (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L192 - 19 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczące zwalniania zabezpieczeń związanych z uprawnieniami do przywozu w ramach pewnych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L192 - 11 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Miel de Galicia lub Mel de Galicia (CHOG)]

 • Dz. U. L192 - 9 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L192 - 4 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.