Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Miel de Galicia lub Mel de Galicia (CHOG)]

Data ogłoszenia:2007-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 11

Strona 1 z 6
24.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 868/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Miel de Galicia lub Mel de Galicia (CHOG)]

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 akapity trzeci i czwarty,

Po przeprowadzeniu konsultacji pomiędzy Hiszpanią, Niemcami i Włochami wniesiono pewne zmiany do wspomnianej specyfikacji produktu. W odniesieniu do opisu produktu, miód zawierający susz owocowy został wykreślony ze specyfikacji produktu. Ponadto uwydatniony został związek pomiędzy produktem a określonym obszarem geograficznym poprzez podkreślenie renomy, jaką cieszy się rozpatrywany produkt, oraz poprzez szczegółowe opisanie naturalnych właściwości obszaru geograficznego, które nadają temu produktowi specyficzne cechy odróżniające go od miodów wytworzonych w innych obszarach geograficznych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Hiszpanii o rejestrację nazwy „Miel de Galicia” lub „Mel de Galicia” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

Zdaniem Komisji nowa wersja specyfikacji produktu w pełni odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 510/2006.

(7)

W świetle powyższego nazwa powinna zostać więc zarejestrowana w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”.

(2)

Niemcy i Włochy zgłosiły sprzeciw wobec rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. W oświadczeniach o sprzeciwie Niemcy i Włochy wskazały, że nie zostały spełnione wymogi przewidziane w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, a w szczególności, że nie został wykazany w sposób wystarczający pod względem prawnym związek pomiędzy produktem a regionem geograficznym, a zatem nie spełnia on kryteriów definicji oznaczenia geograficznego. Ponadto, według Niemiec, niektóre elementy zawarte w specyfikacji produktu naruszały dyrektywę Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do miodu (3), w szczególności w odniesieniu do możliwości dodania suszu owocowego do miodu, co – zdaniem Niemiec – jest sprzeczne z definicją „miodu” znajdującą się w tej dyrektywie.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Nazwa znajdująca się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

(3)

Pismem z dnia 16 listopada 2005 r. Komisja wezwała zainteresowane państwa członkowskie do zawarcia porozumienia zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami. Artykuł 2 Pełne zestawienie zawierające główne elementy specyfikacji produktu znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Biorąc pod uwagę, że nie doszło do zwarcia żadnego porozumienia pomiędzy Hiszpanią, Niemcami i Włochami w przewidzianych terminach, Komisja musi przyjąć decyzję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. C 30 z 5.2.2005, str. 16 i Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 21. (3) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, str. 47.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 30 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady 2007/521/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L192 - 28 z 200724.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/520/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. Planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L192 - 26 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany części 2. sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)

 • Dz. U. L192 - 25 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L192 - 22 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L192 - 20 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w podobszarach 25–32 Morza Bałtyckiego (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L192 - 19 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczące zwalniania zabezpieczeń związanych z uprawnieniami do przywozu w ramach pewnych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L192 - 9 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L192 - 4 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L192 - 1 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.