Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczące zwalniania zabezpieczeń związanych z uprawnieniami do przywozu w ramach pewnych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 19

24.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 869/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczące zwalniania zabezpieczeń związanych z uprawnieniami do przywozu w ramach pewnych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 41, Bułgarii i Rumunii,

(3)

taryfowych, wchodzący w życie z dniem przystąpienia tych dwóch państw. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Do dnia 31 grudnia 2006 r. przywóz do Wspólnoty pewnych sztuk żywego bydła w ramach przywozowych kontyngentów taryfowych otwartych dla Bułgarii i Rumunii na zasadzie wieloletniej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1217/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na niektóre sztuki żywego bydła pochodzącego z Bułgarii, przewidzianego w decyzji Rady 2003/286/WE (1) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1241/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na niektóre sztuki żywego bydła pochodzącego z Rumunii, przewidzianego w decyzji Rady 2003/18/WE (2) podlegał przyznawaniu uprawnień przywozowych zarządzanych poprzez pozwolenia na przywóz. Od dnia 1 stycznia 2007 r. te pozwolenia na przywóz nie mogą już być stosowane w handlu. Niektóre pozwolenia na przywóz przyznane w lipcu 2006 r. i ważne do dnia 30 czerwca 2007 r. zostały wykorzystane częściowo lub nie zostały wykorzystane wcale. Niedotrzymanie zobowiązań podjętych w związku z tymi uprawnieniami do przywozu powinno pociągać za sobą utratę wpłaconego zabezpieczenia. W związku z tym, że zobowiązania te stały się bezprzedmiotowe po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do UE, należy przyjąć środek pozwalający na zwolnienie złożonych zabezpieczeń związanych z uprawnieniami do przywozu w ramach tych przywozowych kontyngentów

Artykuł 1 1. Na wniosek zainteresowanych stron zabezpieczenia związane z uprawnieniami do przywozu złożone zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1217/2005 oraz art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1241/2005 są zwalniane pod następującym warunkami: a) wnioskodawca wystąpił o uprawnienia do przywozu i otrzymał je w ramach kontyngentu: i) określonego w art. nr 1217/2005; lub ii) określonego w nr 1241/2005; art. 1 1 rozporządzenia rozporządzenia (WE) (WE)

(2)

b) do dnia 1 stycznia 2007 r. uprawnienia do przywozu zostały wykorzystane tylko częściowo lub nie zostały wykorzystane wcale. 2. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, są zwalniane proporcjonalnie do uprawnień do przywozu, których nie wykorzystano do dnia 1 stycznia 2007 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 33. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006, str. 26). (2) Dz.U. L 200 z 30.7.2005, str. 38. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 30 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady 2007/521/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L192 - 28 z 200724.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/520/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. Planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L192 - 26 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany części 2. sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)

 • Dz. U. L192 - 25 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L192 - 22 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L192 - 20 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w podobszarach 25–32 Morza Bałtyckiego (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L192 - 11 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Miel de Galicia lub Mel de Galicia (CHOG)]

 • Dz. U. L192 - 9 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L192 - 4 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L192 - 1 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.