Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany części 2. sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)

Data ogłoszenia:2007-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 26

Strona 1 z 2
L 192/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2007

DECYZJA RADY z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany części 2. sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne) (2007/519/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych dotyczących rozpatrywania wniosków wizowych (1),

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje. W związku z tym, że niniejsza decyzja uzupełnia dorobek Schengen na mocy postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania podejmie, zgodnie z art. 5 wyżej wspomnianego protokołu, w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszej decyzji przez Radę, decyzję o ewentualnym wdrożeniu niniejszej decyzji do swojego prawa krajowego.

uwzględniając inicjatywę Republiki Federalnej Niemiec,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Obecne mechanizmy konsultacji nie przewidują możliwości odpowiedniego uwzględnienia szczególnego statusu prawnego członków rodzin obywateli państw Unii.

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3), objętych obszarem, o którym mowa w art. 1 lit. A decyzji Rady 1999/437/WE (4) w sprawie niektórych warunków stosowania tej Umowy.

(2)

Zgodnie z art. 30 dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich państwa członkowskie mają co do zasady obowiązek podawania przyczyn odmownego rozpatrzenia wniosku wizowego osób objętych zakresem zastosowania tej dyrektywy.

(7)

W odniesieniu do Szwajcarii, niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską oraz Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, objętych obszarem, o którym mowa w art. 1 lit. A decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/849/WE (5) i decyzji Rady 2004/860/WE (6) w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień tej Umowy.

(3)

Właściwe uwzględnienie tego uprzywilejowanego statusu i odpowiednie uzasadnienie w przypadku odmowy wymagają, by organy, z którymi się konsultowano, również były informowane o istnieniu takiego uprzywilejowanego statusu.

(8)

(4)

W takich przypadkach obowiązkiem organu zasięgającego konsultacji jest ustalenie faktycznego istnienia takiego uprzywilejowanego statusu i powiadomienie o nim organu, u którego zasięga się konsultacji. W tym celu należy przewidzieć nowe nieobowiązkowe pole w kwestionariuszach (formularzach A, C i F).

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (7). W związku z tym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszej decyzji, nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 30 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady 2007/521/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L192 - 28 z 200724.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/520/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. Planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L192 - 25 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L192 - 22 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L192 - 20 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w podobszarach 25–32 Morza Bałtyckiego (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L192 - 19 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczące zwalniania zabezpieczeń związanych z uprawnieniami do przywozu w ramach pewnych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L192 - 11 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Miel de Galicia lub Mel de Galicia (CHOG)]

 • Dz. U. L192 - 9 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L192 - 4 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L192 - 1 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.