Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 28

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/520/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. Planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

Data ogłoszenia:2007-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 28

L 192/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/520/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. Planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2006/304/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje:

1) artykuł 2 pkt 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

(1)

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/304/WPZiB (1), które wygasa w dniu 1 września 2007 r.

„Rekrutacja i szkolenie personelu, niezbędne przed przyjęciem przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nowej rezolucji zastępującej rezolucję RB ONZ 1244, który stanowiłby podstawę ewentualnej przyszłej operacji zarządzania kryzysem w ramach EPBiO, mając na uwadze jego szybkie rozmieszczenie.”;

(2)

W dniu 29 czerwca 2007 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zalecił przedłużenie mandatu zespołu UE ds. Planowania (ZPUE dla Kosowa) do dnia 30 listopada 2007 r.

2) artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

(3)

ZPUE dla Kosowa powinno mieć możliwość rekrutacji i szkolenia podstawowego personelu na potrzeby ewentualnej przyszłej operacji zarządzania kryzysem w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO) przed przyjęciem nowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) zastępującej rezolucję RB ONZ 1244.

Przegląd Do dnia 30 września 2007 r. Rada ocenia, czy działanie ZPUE dla Kosowa powinno być kontynuowane po dniu 30 listopada 2007 r., uwzględniając potrzebę niezakłóconego przejścia do ewentualnej operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie.”;

(4)

Wspólne działanie 2006/304/WPZiB powinno zatem być odpowiednio zmienione i przedłużone,

3) artykuł 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 112 z 26.4.2006, str. 19. Wspólne działanie ostatnio zmienione i przedłużone wspólnym działaniem 2007/334/WPZiB (Dz.U. L 125 z 15.5.2007, str. 29).

„2. Niniejsze wspólne działanie wygasa dnia 30 listopada 2007 r.”.

24.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/29

Artykuł 2 Finansowa kwota referencyjna, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi wspólnego działania 2006/304/WPZiB, zwiększona w art. 2 wspólnego działania 2007/334/WPZiB, pokrywa wydatki związane z okresem od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 listopada 2007 r.

Artykuł 4 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2007 r. W imieniu Rady

L. AMADO

Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 30 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady 2007/521/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L192 - 26 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany części 2. sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)

 • Dz. U. L192 - 25 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L192 - 22 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L192 - 20 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w podobszarach 25–32 Morza Bałtyckiego (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L192 - 19 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczące zwalniania zabezpieczeń związanych z uprawnieniami do przywozu w ramach pewnych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L192 - 11 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Miel de Galicia lub Mel de Galicia (CHOG)]

 • Dz. U. L192 - 9 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L192 - 4 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L192 - 1 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.