Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Rady 2007/521/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2007-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 30

Strona 1 z 5
L 192/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2007

DECYZJA RADY 2007/521/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/293/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Lista znajdująca się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Listę osób w załączniku do 2004/293/WPZiB zastępuje się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. wspólnego stanowiska listą osób zawartą

We wspólnym stanowisku 2004/293/WPZiB Rada przyjęła środki w celu uniemożliwiania wjazdu na terytoria państw członkowskich lub tranzytu przez te terytoria osobom zaangażowanym w działania ułatwiające osobom przebywającym na wolności dalsze unikanie odpowiedzialności za zbrodnie, o które oskarżył je Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ), lub działającym w jakikolwiek inny sposób mogący utrudniać MTKJ skuteczne wykonywanie mandatu. W związku z umieszczeniem Vlastimira DJORDJEVICIA w areszcie MTKJ nazwiska niektórych osób, o których mowa w art. 1 wspomnianego wspólnego stanowiska, związanych z Vlastimirem Djordjeviciem, powinny zostać usunięte z listy. Ponadto do wykazu w art. 1 wspomnianego wspólnego stanowiska należy dodać jedno nazwisko oraz dalsze informacje pozwalające na identyfikację.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2007 r. W imieniu Rady

L. AMADO

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 65. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją Rady 2007/423/WPZiB (Dz.U. L 157 z 19.6.2007, str. 23).

24.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/31

ZAŁĄCZNIK 1. BILBIJA, Milorad Syn Svetka BILBII (Svetko BILBIJA) Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 13.8.1956, Sanski Most, Bośnia i Hercegowina Numer paszportu: 3715730 Numer dowodu osobistego: 03GCD9986 Osobisty numer identyfikacyjny: 1308956163305 Pseudonimy: Adres: Braće Pantića 7, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

2. BJELICA, Milovan Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 19.10.1958, Rogatica, Bośnia i Hercegowina Numer paszportu: 0000148, wystawiony dnia 26.7.1998 w Sarajewie Serbskim (anulowany) Numer dowodu osobistego: 03ETA0150 Osobisty numer identyfikacyjny: 1910958130007 Pseudonimy: Čičko Adres: Przedsiębiorstwo CENTREK, Pale, Bośnia i Hercegowina

3. ECIM (EĆIM), Ljuban Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 6.1.1964, Sviljanac, Bośnia i Hercegowina Numer paszportu: 0144290, wydany 21.11.1998 w Banja Luce (anulowany) Numer dowodu osobistego: 03GCE3530 Osobisty numer identyfikacyjny: 0601964100083 Pseudonimy: Adres: ul. Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

4. HADZIC (HADŽIĆ), Goranka Córka Branka i Mileny HADZIC (Branko i Milena HADZIC (HADŽIĆ) Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 18 czerwca 1962 r., gmina Vinkovci, Chorwacja Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: 1806962308218 (JMBG), Numer dowodu osobistego: 569934/03 Pseudonimy: Adres: ul. Aranj Janosa nr 9, Nowy Sad, Serbia Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: siostra Gorana HADŽICIA

5. HADZIC (HADŽIĆ), Ivana Córka Gorana i Zivki HADZIC (Goran i Zivka HADZIC (HADŽIĆ)) Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 25 lutego 1983, Vukovar, Chorwacja Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: Pseudonimy: Adres: ul. Aranj Janosa nr 9, Nowy Sad, Serbia Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: córka Gorana HADZICIA

L 192/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 28 z 200724.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/520/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. Planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L192 - 26 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany części 2. sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)

 • Dz. U. L192 - 25 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L192 - 22 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L192 - 20 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w podobszarach 25–32 Morza Bałtyckiego (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L192 - 19 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczące zwalniania zabezpieczeń związanych z uprawnieniami do przywozu w ramach pewnych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L192 - 11 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Miel de Galicia lub Mel de Galicia (CHOG)]

 • Dz. U. L192 - 9 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L192 - 4 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L192 - 1 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.