Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2007-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 4

Strona 1 z 3
L 192/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2007

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 866/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2007/93/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające i odnawiające wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków ograniczających mających zastosowane wobec Liberii (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

W związku z rozwojem sytuacji w Liberii, dnia 20 grudnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1731 (2006) odnawiającą środki ograniczające nałożone na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1521 (2003) i zdecydowała, że środki dotyczące broni nie mają zastosowania do dostaw, zgłoszonych uprzednio komitetowi ustanowionemu na mocy pkt 21 rezolucji nr 1521 (2003), nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego z wyłączeniem nieśmiercionośnej broni i amunicji, przeznaczonego do wyłącznego użytku członków policji i sił bezpieczeństwa rządu Liberii, którzy od momentu rozpoczęcia Misji ONZ w Liberii w październiku 2003 r. poddani zostali weryfikacji oraz przeszkoleniu.

a także mając na uwadze, co następuje:

Wspólne stanowisko 2007/93/WPZiB przewiduje dodatkowe odstępstwo obejmujące tego rodzaju dostawy i wzywa Wspólnotę do podjęcia działań.

(1)

We wspólnym stanowisku Rady 2004/137/WPZiB z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczącym środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii (2) przewidziano wykonanie środków określonych w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1521 (2003) dotyczących Liberii, w tym embarga na broń i zakazu świadczenia pomocy technicznej i finansowej związanej z działaniami wojskowymi.

(6)

Do rozporządzenia (WE) nr 234/2004 wskazane jest wprowadzenie zmian w wykazie identyfikującym właściwe organy.

(7)

Wspomniana poprawka powinna obowiązywać z mocą wsteczną od dnia następującego po przyjęciu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji nr 1731 (2006).

(2)

Zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1647 (2005), 1683 (2006), 1689 (2006) i 1731 (2006), we wspólnych stanowiskach 2006/518/WPZiB (4) Rady 2006/31/WPZiB (3), i 2007/93/WPZiB zatwierdzono środki ograniczające zawarte we wspólnym stanowisku 2004/137/WPZiB na kolejny okres i przewidziano wprowadzenie pewnych zmian.

(8)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 234/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii (5) zabrania świadczenia na rzecz Liberii pomocy technicznej i finansowej związanej z działaniami wojskowymi oraz przywozu nieoszlifowanych diamentów z Liberii.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 234/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 41 z 13.2.2007, str. 17. (2) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 35. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/400/WPZiB (Dz.U. L 150 z 12.6.2007, str. 15). (3) Wspólne stanowisko 2006/31/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. odnawiające środki restrykcyjne skierowane przeciwko Liberii (Dz.U. L 19 z 24.1.2006, str. 38). (4) Wspólne stanowisko 2006/518/WPZiB z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające i odnawiające niektóre środki restrykcyjne skierowane przeciwko Liberii (Dz.U. L 201 z 25.7.2006, str. 36). (5) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 719/2007 (Dz.U. L 164 z 25.6.2007 r., str. 1).

„Artykuł 3 1. W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku I, danego państwa członkowskiego, w którym dostawca usług ma siedzibę, mogą zezwolić na zapewnienie:

a) pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z:

24.7.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 192 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 30 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady 2007/521/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L192 - 28 z 200724.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/520/WPZiB z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. Planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L192 - 26 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany części 2. sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)

 • Dz. U. L192 - 25 z 200724.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L192 - 22 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L192 - 20 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w podobszarach 25–32 Morza Bałtyckiego (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L192 - 19 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczące zwalniania zabezpieczeń związanych z uprawnieniami do przywozu w ramach pewnych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L192 - 11 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Miel de Galicia lub Mel de Galicia (CHOG)]

 • Dz. U. L192 - 9 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L192 - 1 z 200724.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.