Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2007 r. dotycząca powołania Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami (1)

Data ogłoszenia:2007-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 44

Strona 1 z 2
L 195/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 lipca 2007 r. dotycząca powołania Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/530/Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 135,

Grupa Wysokiego Szczebla powinna regularnie przekazywać informacje Europejskiemu Forum Energii Jądrowej, które stanowi platformę dla wszechstronnej dyskusji skupiającą wszystkie istotne zainteresowane strony w dziedzinie energii jądrowej. Grupa powinna przyczynić się do spójnego stosowania istniejących właściwych przepisów we wszystkich państwach członkowskich, których to dotyczy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Europejska Wspólnota Energii Atomowej („Euratom”) i jej państwa członkowskie są zobowiązane do utrzymywania i dalszej poprawy bezpieczeństwa instalacji jądrowych oraz bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi, jak zapisano w istniejącym prawodawstwie wspólnotowym, przyjętym w szczególności na mocy art. 31 i 32 Traktatu Euratom, a także w odpowiednich rezolucjach i konkluzjach Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Grupa Wysokiego Szczebla powinna przedkładać Komisji regularne sprawozdania z działalności, w tym, w stosownych przypadkach, zalecenia, które powinny być przekazywane do Parlamentu Europejskiego i Rady.

(7)

Należy w związku z tym ustanowić Grupę Wysokiego Szczebla oraz określić jej zakres obowiązków i strukturę,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Rada Europejska obradująca w dniach 8–9 marca 2007 r. zatwierdziła wniosek Komisji dotyczący powołania unijnej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami posiadającej mandat do stopniowego wypracowywania porozumienia i docelowego opracowania dodatkowych przepisów europejskich w tych dziedzinach.

Artykuł 1 Niniejszym powołuje się Europejską Grupę Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami (zwaną dalej „Grupą Wysokiego Szczebla”).

(3)

W pracy Grupy Wysokiego Szczebla należy uwzględnić konkluzje 2798. spotkania Rady Unii Europejskiej (ds. Gospodarczych i Finansowych) z dnia 8 maja 2007 r., w których, na podstawie sprawozdania Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Nuklearnego (WPNS), określono listę możliwych działań, a także oprzeć się na istniejącej współpracy w obecnym kontekście międzynarodowym (m.in. Konwencja bezpieczeństwa jądrowego, Wspólna konwencja, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju/Agencja Energii Jądrowej, Stowarzyszenie Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych).

Artykuł 2 Zadania Grupa Wysokiego Szczebla, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, doradza Komisji i wspiera ją w odniesieniu do stopniowego wypracowywania porozumienia i docelowego opracowania dodatkowych przepisów europejskich w następujących dziedzinach:

a) bezpieczeństwo instalacji jądrowych, i

(4)

Grupa Wysokiego Szczebla powinna składać się z szefów krajowych organów regulacyjnych lub organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, które posiadają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa instalacji jądrowych i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi. Komisja powinna powołać swojego przedstawiciela.

b) bezpieczeństwo gospodarowania i odpadami radioaktywnymi.

wypalonym

paliwem

Grupa ułatwia przeprowadzanie konsultacji oraz koordynację i współpracę krajowych organów regulacyjnych.

27.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/45

Artykuł 3 Skład 1. Grupa Wysokiego Szczebla składa się z 27 przedstawicieli krajowych posiadających kompetencje w dziedzinach, o których mowa w art. 2, oraz z przedstawiciela Komisji. Stanowiąc zwykłą większością głosów, Grupa może podjąć decyzję o powiększeniu swojego składu poprzez włączenie do niej zastępców członków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 47 z 200727.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2007 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2008–2010 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3547)

 • Dz. U. L195 - 36 z 200727.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 21/06 (ex N 635/05), której Republika Słowacka zamierza udzielić przedsiębiorstwu Slovenské lodenice Komárno (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1182) (1)

 • Dz. U. L195 - 33 z 200727.7.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/49/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L195 - 29 z 200727.7.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/48/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (1)

 • Dz. U. L195 - 25 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2007 r.

 • Dz. U. L195 - 24 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L195 - 22 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L195 - 19 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L195 - 15 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L195 - 12 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L195 - 11 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 996/97

 • Dz. U. L195 - 10 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L195 - 8 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności (1)

 • Dz. U. L195 - 3 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

 • Dz. U. L195 - 1 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.