Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2007 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2008–2010 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3547)

Data ogłoszenia:2007-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 47

Strona 1 z 2
27.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/47

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lipca 2007 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2008–2010 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3547) (2007/531/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych, spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1, uwzględniając dyrektywę Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującą i racjonalizującą sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

wozdania na temat wykonywania tej dyrektywy w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Trzecie sprawozdanie będzie obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 6 dyrektywy 91/692/EWG,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Celem sporządzenia sprawozdań obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., które należy przesyłać do Komisji zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 1999/13/WE, państwa członkowskie stosują kwestionariusz ustanowiony w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 1999/13/WE państwa członkowskie są zobowiązane do przygotowywania sprawozdań na temat wykonywania wspomnianej dyrektywy na podstawie kwestionariusza lub konspektu opracowanego przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 dyrektywy 91/692/EWG. Zgodnie z decyzją Komisji 2002/529/WE (3) państwa członkowskie przygotowały sprawozdania na temat wykonywania tej dyrektywy w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Zgodnie z decyzją Komisji 2006/534/WE państwa członkowskie są zobowiązane do przygotowania spra(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

(3)

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 85 z 29.3.1999, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 87). (2) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 172 z 2.7.2002, str. 57. (4) Dz.U. L 213 z 3.8.2006, str. 4.

L 195/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2007

ZAŁĄCZNIK Kwestionariusz dotyczący wykonywania w okresie 2008–2010 dyrektywy 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach 1. Opis ogólny Proszę wymienić istotne zmiany dokonane w ustawodawstwie krajowym w okresie sprawozdawczym, dotyczące dyrektywy Rady 1999/13/WE. 2. Urządzenia objęte sprawozdaniem

2.1. Proszę podać, w odniesieniu do każdego z dwudziestu rodzajów działalności wymienionych w załączniku II A, oddzielnie dla pierwszego (1.1.2008) i ostatniego dnia (31.12.2010) okresu sprawozdawczego, liczbę urządzeń należących do poniższych kategorii: — całkowita liczba urządzeń (1), — całkowita liczba urządzeń objętych również dyrektywą 96/61/WE (dyrektywa IPPC), — całkowita liczba urządzeń zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 1999/13/WE, — całkowita liczba urządzeń zarejestrowanych lub zatwierdzonych z zastosowaniem planu obniżania emisji, — całkowita liczba urządzeń, w których przypadku dopuszczono odstępstwo zgodnie z art. 5 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 44 z 200727.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2007 r. dotycząca powołania Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami (1)

 • Dz. U. L195 - 36 z 200727.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 21/06 (ex N 635/05), której Republika Słowacka zamierza udzielić przedsiębiorstwu Slovenské lodenice Komárno (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1182) (1)

 • Dz. U. L195 - 33 z 200727.7.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/49/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L195 - 29 z 200727.7.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/48/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (1)

 • Dz. U. L195 - 25 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2007 r.

 • Dz. U. L195 - 24 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L195 - 22 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L195 - 19 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L195 - 15 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L195 - 12 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L195 - 11 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 996/97

 • Dz. U. L195 - 10 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L195 - 8 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności (1)

 • Dz. U. L195 - 3 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

 • Dz. U. L195 - 1 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.