Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 8 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności (1)

Data ogłoszenia:2007-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 8 - Strona 2

Strona 2 z 2
(3). Komitet ten uznał dawkę 0,1 mg/kg masy ciała za dawkę akceptowanego dziennego pobrania (ADI) barwnika E 128 czerwień 2G. Wszystkie dodatki do żywności muszą być poddawane ciągłej obserwacji oraz, w razie potrzeby, ponownej ocenie w każdym przypadku, gdy jest to konieczne, w związku ze zmieniającymi się warunkami stosowania oraz nowymi informacjami naukowymi. Ponieważ pierwotna ocena szeregu dodatków do żywności została dokonana wiele lat temu, Komisja Europejska uważa, że istnieje potrzeba systematycznej ponownej oceny wszystkich dozwolonych dodatków do żywności w celu sprawdzenia, czy spełniają one istniejące wymogi bezpieczeń-

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(4)

(9)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3). 2) Dz.U. L 237 z 10.9.1994, str. 13. Dyrektywa zmieniona rozporzą( dzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (3) Komitet Naukowy ds. Żywności (1975). Sprawozdania Komitetu Naukowego ds. Żywności (seria 1), str. 17, 19, 24.

(4) EFSA (2007). Opinia panelu naukowego ds. dodatków do żywności, przypraw, pomocy przetwórczych i materiałów pozostających w kontakcie z żywnością w sprawie ponownej oceny barwnika żywności czerwień 2G (E 128). (5) ECB, 2004 r., Europejska Agencja ds. Chemikaliów, Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta. Sprawozdanie UE w sprawie oceny ryzyka w odniesieniu do aniliny. Tom 50.

27.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/9

(10)

Komisja będzie poddawać niniejsze rozporządzenie regularnym przeglądom, uwzględniając nowe informacje naukowe. Ze względu na rodzaj ryzyka niniejsze rozporządzenie powinno bezzwłocznie wejść w życie. Biorąc pod uwagę przyczyny techniczne i gospodarcze należy określić okres przejściowy obejmujący kiełbaski śniadaniowe i mięso hamburgerowe zawierające barwnik E 128 czerwień 2G, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z dyrektywą 94/36/WE, jak również dostawy wysłane z krajów trzecich do Wspólnoty przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

2. Zawieszone zostaje wprowadzanie do obrotu środków spożywczych zawierających barwnik E 128 czerwień 2G. 3. Zawieszony zostaje przywóz środków spożywczych zawierających barwnik E 128 czerwień 2G. Artykuł 2 1. W ramach odstępstwa od art. 1 ust. 2 kiełbaski śniadaniowe i mięso hamburgerowe zawierające barwnik E 128 czerwień 2G, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z dyrektywą 94/36/WE przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być sprzedawane do ich daty przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości. 2. Artykuł 1 nie ma zastosowania do dostaw kiełbasek śniadaniowych i mięsa hamburgerowego zawierających barwnik E 128 czerwień 2G, w przypadku gdy importer tego rodzaju środków spożywczych może udowodnić, że zostały one wysłane z danego kraju trzeciego i znajdowały się w drodze do Wspólnoty przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(11)

(12)

(13)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Zawieszone zostaje stosowanie barwnika E 128 czerwień 2G w środkach spożywczych, o których mowa w dyrektywie 94/36/WE.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 8 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 47 z 200727.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2007 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2008–2010 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3547)

 • Dz. U. L195 - 44 z 200727.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2007 r. dotycząca powołania Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami (1)

 • Dz. U. L195 - 36 z 200727.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 21/06 (ex N 635/05), której Republika Słowacka zamierza udzielić przedsiębiorstwu Slovenské lodenice Komárno (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1182) (1)

 • Dz. U. L195 - 33 z 200727.7.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/49/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L195 - 29 z 200727.7.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/48/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (1)

 • Dz. U. L195 - 25 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2007 r.

 • Dz. U. L195 - 24 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L195 - 22 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L195 - 19 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L195 - 15 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L195 - 12 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L195 - 11 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 996/97

 • Dz. U. L195 - 10 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L195 - 3 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

 • Dz. U. L195 - 1 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.