Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności (1)

Data ogłoszenia:2007-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 8

Strona 1 z 2
L 195/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

stwa. W konsekwencji Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o ponowną ocenę wszystkich obecnie dopuszczonych dodatków do żywności w UE.

(5)

W tym kontekście panel EFSA ds. dodatków do żywności, przypraw, pomocy przetwórczych i materiałów pozostających w kontakcie z żywnością ponownie ocenił bezpieczeństwo barwnika E 128 czerwień 2G i dnia 5 lipca 2007 r. przyjął w tej sprawie opinię (4). EFSA oparł swoją ocenę na wnioskach ze sprawozdania UE w sprawie oceny ryzyka (5) w odniesieniu do aniliny. W sprawozdaniu stwierdzono, że anilina powinna zostać uznana za kancerogen, w którego przypadku nie można wykluczyć mechanizmów genotoksycznych. Ponieważ barwnik E 128 czerwień 2G jest szybko i rozlegle metabolizowany do aniliny, EFSA stwierdził, że słuszne jest uznanie tej substancji za stanowiącą zagrożenie. W konsekwencji EFSA wycofał ADI w przypadku barwnika E 128 czerwień 2G. Jednakże EFSA uznał, że jeśli mechanizmy powodujące raka związane z aniliną zostaną dogłębniej wyjaśnione i okaże się, że są one progowe i/lub ich znaczenie dla ludzi zostanie wykluczone, stosowanie barwnika E 128 czerwień 2G jako dodatku do żywności będzie mogło zostać poddane ponownej ocenie. Biorąc pod uwagę fakt, że dodatki do żywności mogą być stosowane jedynie wówczas, gdy istnieją dowody na to, że nie są one szkodliwe dla zdrowia, należy zmienić dyrektywę 94/36/WE w celu wprowadzenia zakazu stosowania barwnika E 128 czerwień 2G. W międzyczasie, ponieważ barwnik E 128 czerwień 2G może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia we Wspólnocie stosowne jest zawieszenie z natychmiastowym skutkiem stosowania barwnika E 128 czerwień 2G w żywności oraz wprowadzania do obrotu czy przywozu żywności zawierającej barwnik E 128 czerwień 2G. Na mocy dyrektywy 94/36/WE stosowanie barwnika E 128 czerwień 2G jest legalnie dozwolone we wszystkich państwach członkowskich. Z tego względu konieczne jest zastosowanie ogólnowspólnotowego środka.

Na mocy art. 53 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Komisja może zawiesić wprowadzanie do obrotu lub wykorzystywanie żywności, która może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, jeśli zagrożeniu temu nie można w zadowalający sposób zapobiec za pomocą środków podjętych przez zainteresowane państwa członkowskie. W załączniku I do dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (2) dopuszczone jest stosowanie barwnika E 128 czerwień 2G w środkach spożywczych. Zgodnie z załącznikiem IV do wspomnianej dyrektywy barwnik E 128 czerwień 2G może być stosowany w kiełbaskach śniadaniowych z minimalną zawartością zbóż 6 % oraz w mięsie hamburgerowym (burger meat) z minimalną zawartością warzyw i/lub zbóż 4 %. W obu przypadkach dopuszczalny jest maksymalny poziom wynoszący 20 mg/kg. Stosowanie tego barwnika zostało dopuszczone na podstawie opinii Komitetu Naukowego ds. Żywności wyrażonej dnia 27 czerwca 1975 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 195 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 47 z 200727.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2007 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2008–2010 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3547)

 • Dz. U. L195 - 44 z 200727.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2007 r. dotycząca powołania Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami (1)

 • Dz. U. L195 - 36 z 200727.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 21/06 (ex N 635/05), której Republika Słowacka zamierza udzielić przedsiębiorstwu Slovenské lodenice Komárno (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1182) (1)

 • Dz. U. L195 - 33 z 200727.7.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/49/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L195 - 29 z 200727.7.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/48/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (1)

 • Dz. U. L195 - 25 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2007 r.

 • Dz. U. L195 - 24 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L195 - 22 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L195 - 19 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L195 - 15 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L195 - 12 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L195 - 11 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 996/97

 • Dz. U. L195 - 10 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L195 - 3 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

 • Dz. U. L195 - 1 z 200727.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.